VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV TALENTOVÝCH SKÚŠOK │ prijatí uchádzači – podrobnosti k zápisu.

„Ďakujeme všetkým uchádzačom ako aj ich rodinným príslušníkom za účasť na prijímacích talentových skúškach v našej škole. Prijatým uchádzačom blahoželáme a tešíme sa na nadchádzajúce spoločné aktivity.“

Na základe rozhodnutia riaditeľky Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana a prijímacej komisie určenej pre  prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2021/2022 boli po splnení podmienok prijímacieho konania prijatí na štúdium nasledujúci uchádzači:

ZOZNAM UCHÁDZAČOV PRIJATÝCH NA ŠTÚDIUM V ŠK. ROKU 2021/2022
ZOZNAM prijatých uchádzačov pre šk. rok 2021_2022

PODROBNOSTI K ZÁPISU PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

Zápis prijatých uchádzačov prebehne dňa 8. júna 2021 (utorok)
v čase od 09.00 h do 11.00 h  a od 13.00 h do 18.00 h na sekretariáte Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice – sídlisko KVP.

Ak bolo Vaše dieťa alebo plnoletý uchádzač prijaté (-ý) na štúdium v školskom roku 2021/2022 (je uvedený/-á) v zozname prijatých uchádzačov), postupujte nasledovne:

 

 1. Vypíšte a podpíšte Prihlášku na štúdium. Týka sa to iba zákonných zástupcov uchádzačov a plnoletých uchádzačov prijatých na štúdium, ktorí sa na talentové skúšky neprihlasovali elektronicky!

  Zákonný zástupca, ktorý prihlásil svoje dieťa na talentové skúšky / alebo plnoletý uchádzač, elektronicky, vytlačí si a podpíše Prihlášku na štúdium a donesie ju na zápis, ak ju neodovzdal pri talentových skúškach.
 2. Vypíšte a podpíšte Súhlas dotknutej osoby.
 3. Vypíšte a podpíšte Čestné vyhlásenie pre zber údajov.
  Tlačivo slúži ako podklad na započítanie žiaka do zberu údajov v súlade s § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z.. Čestné vyhlásenie pre zber údajov môže poskytnúť zákonný zástupca žiaka a plnoletý žiak do veku 25 rokov v príslušnom školskom roku iba jednejzákladnej umeleckej škole!  V prípade neposkytnutia Čestného vyhlásenia pre zber údajov pre SZUŠ Vlada Urbana sa zvýši mesačné školné v zmysle smernice zriaďovateľa o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom.
 4. Všetky tlačivá sú k dispozícii na stránke https://www.szuske.sk/tlaciva-na-stiahnutie/.
 5. Vyplnenú a podpísanú dokumentáciu doručte osobne do SZUŠ Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice na sekretariát školy (číslo dverí 3 – vstup z administratívnej časti budovy – ako na talentové skúšky).
 6. K dokumentácii je potrebné doniesť fotokópiu rodného listu prijatého uchádzača a uhradiť zápisné vo výške 5,00 EUR. Uchádzač prijatý na štúdium tanečného, hudobného alebo výtvarného odboru, ktorý navštevoval niektorý z umeleckých odborov na inej umeleckej škole predloží pri zápise fotokópie všetkých ročníkových vysvedčení z príslušného študijného odboru.
 7. Podmienkou nástupu na štúdium je absolvovanie zápisu a prevzatie Rozhodnutia o prijatí na štúdium.
 8. Žiadame rodičov, aby sa zápisu zúčastnil iba jeden zákonný zástupca. Prítomnosť prijatého žiaka nie je pri zápise potrebná. Plnoletý žiak školy sa zápisu zúčastní osobne. Rešpektujte prosím pri zápise primerané odstupy a používanie rúšok.