2% z dane

Logo1920x1080px

Milí rodičia, priatelia, sympatizanti ….

srdečné poďakovanie patrí všetkým vám, ktorí ste nám v minulosti prejavili dôveru a venovali 2 % z daní v prospech aktivít, ktoré pomáhajú deťom rozvíjať a prezentovať ich talent a umeleckú činnosť.

Ďakujeme, ak ste sa rozhodli aj v roku 2024 podporiť našu činnosť.


Opäť je tu čas, kedy sa možno rozhodujete komu venovať svoje 2 % z dane za zdaňovacie obdobie roku 2023. Rozhodnutie môže byť celkom jednoduché s ohľadom na to, že vaše dieťa je žiakom Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana, alebo ste  sympatizantom umeleckej práce pedagógov a žiakov našej školy, pri ktorej pôsobí občianske združenie KLUB 3F a je registrovaným prijímateľom 2% zo zaplatenej dane.

Združenie spravuje finančné a materiálne prostriedky určené na podporu umeleckej činnosti, rozvíjanie talentu a osobnosti žiakov školy a ich prezentáciu na kultúrnych podujatiach na Slovensku aj v zahraničí. Budeme radi, ak nám aj tentoraz prejavíte svoju priazeň a rozhodnete sa podporiť mladú umeleckú generáciu.

ÚDAJE O NÁS

IČO: 42325978; IČO zarovnajte doprava (t.j., ak je kratšie, ako počet okienok, voľné okienka budú pred ním).
PRÁVNA FORMA: občianske združenie
OBCHODNÉ MENO (NÁZOV): KLUB  3F
SÍDLO – ULICA: Starozagorská
SÚPISNÉ / ORIENTAČNÉ ČÍSLO: 1732/10
PSČ: 04023
OBEC: Košice-sídlisko KVP

 

Ako postupovať, ak ste ZAMESTNANEC 

1.    krok Do 15.2.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň za rok 2023.
2.    krok Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo:
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (TLAČIVO 2)
(nie potvrdenie o zdaniteľných príjmoch).
3.    krok

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.

4.    krok

Prečítajte si a pozorne vyplňte celé Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (TLAČIVO 1). Nezabudnite tlačivo podpísať a uviesť dátum podpisu.

POZOR ZMENA!
Oproti minulým rokom uvádzate okrem požadovaných údajov iba IČO a obchodné meno (názov) spoločnosti.

5.    krok Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt); druhý riadok odspodu
6.    krok Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdenímdoručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska
adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
Upozornenie Na poukázanie vašich 2 % používajte iba oficiálne tlačivá Finančnej správy. Tlačivá v inom formáte nebudú úradom akceptované a vaše 2% prepadnú.
TLAČIVO 1 Vyhlásenie-o-poukázaní-podielu-zaplatenej-dane

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia

TLAČIVO 2 Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

 

Ako postupovať v prípade, ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá sama podáva daňové priznanie:
1.
Vyplňte v daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky pre poukázanie 2% dane z príjmu
2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2024 alebo 30. 09. 2024)

Ako postupovať v prípade PRÁVNICKEJ OSOBY:
1.Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2024 alebo 30. 09. 2024)

Ako darovať 3 % Z DANE
Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2023 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

 

Občianske združenie KLUB 3F bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 10. 12. 2013 pod číslom VVS/1-900/90-42 468.

Na účely prijímania 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2023 je združenie registrované v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb dňom 16.11.2023, číslo registrácie NCRpo 8589/2023.  

ĎAKUJEME.
Správna rada o. z. KLUB 3F