platby │ školné

VÝŠKA MESAČNÉHO PRÍSPEVKU (ŠKOLNÉ) A PODMIENKY NA JEHO UHRÁDZANIE

SMERNICA_Výška-mesačného-príspevku-a-podmienky-na-jeho-uhrádzanie
(Smernicu si otvoríte kliknutím)
________________________________________________________________
VYSVETLIVKY K TABUĽKE ÚHRAD V ŠTUDIJNÝH ODBOROCH:

I.     ŠKOLNÉ v EUR pre žiakov, ktorí odovzdali škole Čestné vyhlásenie pre zber údajov
II.    ŠKOLNÉ v EUR pre žiakov, ktorí neodovzdali škole Čestné vyhlásenie pre zber údajov
III.   ŠKOLNÉ v EUR znížené o 20 % podľa článku 3 SMERNICE

 

TANEČNÝ ODBOR

Mesačné školné v € I. II. III.
Prípravné štúdium 27 47 21
Základné štúdium / 1. stupeň / (ročníky 1 až 8) 37 57 30
Základné štúdium / 2. stupeň / (ročníky 1 až 4) 37 57 30
Štúdium pre dospelých do 25 rokov 42 62 x
Štúdium pre dospelých nad 25 rokov 150 x x

HUDOBNÝ ODBOR

Mesačné školné v € I. II. III.
Prípravné štúdium 27 47 21
Základné štúdium / 1. stupeň / (ročníky 1 až 8) 32 52 26
Základné štúdium / 2. stupeň / (ročníky 1 až 4) 27 47 21
Štúdium pre dospelých do 25 rokov 42 62 x
Štúdium pre dospelých nad 25 rokov 150 x x
Voliteľný nepovinný nástroj (nástroj alebo spev) 21 41 x

VÝTVARNÝ ODBOR

Mesačné školné v € I. II. III.
Prípravné štúdium 27 47 21
Základné štúdium / 1. stupeň / (ročníky 1 až 8) 32 52 26
Základné štúdium / 2. stupeň / (ročníky 1 až 4) 32 52 26
Štúdium pre dospelých do 25 rokov 42 62 x
Štúdium pre dospelých nad 25 rokov 150 x x

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE KU ŠKOLNÉMU:

  1. Rodič / plnoletý žiak školy si sám volí v akej frekvencii bude platby (školné) uhrádzať (jednomesačná, dvojmesačná, polročná alebo ročná splátka).
  2. Upozorňujeme rodičov a žiakov, že ak pri úhradách školného nezadávajú špecifický symbol (obdobie, za ktoré sa platí úhrada školného), automaticky priraďujeme odoslanú platbu na najbližšie neuhradené mesiace (neuhradený mesiac).
  3. Nástupom do SZUŠ Vlada Urbana sa žiak / zákonný zástupca zaväzuje uhrádzať školné bez zbytočného odkladu v predpísanej výške.
  4. Vzdelávacím poukazom nie je možné kompenzovať výšku školného. Vzdelávací poukaz slúži na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami (zdroj: https://www.minedu.sk/vzdelavacie-poukazy/)
    Základná umelecká škola poskytuje vzdelávanie v študijných odboroch a zameraniach, ktoré sa riadia učebnými plánmi a osnovami schválenými ministerstvom školstva a teda je odlišné od záujmového vzdelávania, ktorého charakteristiku nájdete v § 9 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z..
  5. Príspevky do združenia rodičov pri SZUŠ Vlada Urbana (ZRPŠ), ktorým je občianske združenie KLUB 3F sa používajú na zabezpečenie zvýšenia kvality  vyučovania našich žiakov ako napríklad nákup notového materiálu, materiál pre výtvarníkov, kroje a obuv pre tanečníkov, ladenie klavírov, údržba ostatných hudobných nástrojov a mnohé iné činnosti, na ktorých sa ZRPŠ finančne spolu so školou podieľa. Bližšie informácie ohľadom využitia týchto finančných prostriedkov nájdete na https://www.szuske.sk/clensky-prispevok/
  6. Podrobnejšie informácie nájdete v SMERNICI o výške mesačného príspevku a podmienkach na jeho uhrádzanie (zverejnená v úvode tejto stránky).

V prípade nejasností nás prosím kontaktujte:

evidencia školného +421 905 252 003; volnerova@szuske.sk
riaditeľka + 421 948 103 072; pitonakova@szuske.sk

Číslo účtu pre uhrádzanie školného:

Banka: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 262 272 25 17/1100
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2272 2517
Variabilný symbol: variabilný symbol prideľuje žiakovi systém IZUŠ
Špecifický symbol: máte uvedený pri obdobiach, za ktoré hradíte školné (SMERNICA)

Číslo účtu pre uhrádzanie ZRPŠ (KLUB 3F):

Banka: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 292 691 01 97/1100
IBAN: SK23 1100 0000 0029 2691 0197
Variabilný symbol: variabilný symbol Vášho dieťaťa / žiaka, pod ktorým odvádzate školné
Špecifický symbol pre školský rok 2021/2022: 20212022
Špecifický symbol pre školský rok 2022/2023: 20222023
Termín úhrady: do 31.10. príslušného kalendárneho roka
Výška príspevku na školský rok a rodinu: 20,00 €