platby │ školné

INFORMÁCIA K ÚPRAVE ŠKOLNÉHO:

S účinnosťou od nového školského roka 2023/2024 pristupuje vedenie Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana k úprave školného. 

SMERNICA_Výška-mesačného-príspevku-a-podmienky-na-jeho-uhrádzanie
(Smernicu si otvoríte kliknutím)
platná od 1.9.2023 
________________________________________________________________
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE KU ŠKOLNÉMU:
Výšku školného pre jednotlivé študijné odbory a druhy štúdia nájdete v Smernici  na začiatku stránky.
Školné sa uhrádza na  obdobie jedného školského roka (10 mesiacov). Školné môže zákonný zástupca / plnoletý žiak uhradiť:

v 10 (desiatich) jednomesačných splátkach:
splatnosť je do 15. príslušného kalendárneho mesiaca
Pozn.: Prosím nezabudnite na úhradu aj za mesiac september, nakoľko e-mailovú informáciu o úhradách Vám zasielame až koncom septembra 2023
alebo
v 2 (dvoch) polročných splátkach (5 mesiacov):
splatnosť za 1. polrok: do 15. októbra príslušného školského roka (september – január)
splatnosť za 2. polrok: do 15. marca príslušného školského roka (február – jún),
alebo
(jednou) splátkou na celý školský rok (10 mesiacov)
splatnosť za celý školský rok: do 15. októbra príslušného školského roka (september – jún)

Pri úhrade školného je zákonný zástupca / plnoletý žiak školy povinný uviesť:

VARIABILNÝ SYMBOL (VS): napríklad 156228 (prideľuje IZUŠ – osobné číslo žiaka z Rozhodnutia o prijatí na štúdium, napr: R-2023-156228)
ŠPECIFICkÝ SYMBOL
(ŠS): 300 iba pri platbe za celý školský rok naraz – jednorazová platba;
pri polročných a mesačných splátkach špecifický symbol 300 nepoužívať
POZNÁMKA (SPRÁVA PRE ADRESÁTA: Meno a priezvisko dieťaťa (pomocná identifikácia platby))

  • 2. Nástupom do SZUŠ Vlada Urbana sa žiak / zákonný zástupca zaväzuje uhrádzať školné bez zbytočného odkladu v predpísanej výške.
  • 3. Vzdelávacím poukazom nie je možné kompenzovať výšku školného. Vzdelávací poukaz slúži na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami (zdroj: https://www.minedu.sk/vzdelavacie-poukazy/)
    Základná umelecká škola poskytuje vzdelávanie v študijných odboroch a zameraniach, ktoré sa riadia učebnými plánmi a osnovami schválenými ministerstvom školstva a teda je odlišné od záujmového vzdelávania, ktorého charakteristiku nájdete v § 9 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z..
  • 4. Príspevky do združenia rodičov pri SZUŠ Vlada Urbana (ZRPŠ), ktorým je občianske združenie KLUB 3F sa používajú na zabezpečenie zvýšenia kvality  vyučovania našich žiakov ako napríklad nákup notového materiálu, materiál pre výtvarníkov, kroje a obuv pre tanečníkov, ladenie klavírov, údržba ostatných hudobných nástrojov a mnohé iné činnosti, na ktorých sa ZRPŠ finančne spolu so školou podieľa. Bližšie informácie ohľadom využitia týchto finančných prostriedkov nájdete na https://www.szuske.sk/clensky-prispevok/
  • 5. Podrobnejšie informácie nájdete v SMERNICI o výške mesačného príspevku a podmienkach na jeho uhrádzanie (zverejnená v úvode tejto stránky).V prípade nejasností nás prosím kontaktujte:

evidencia školného +421 905 252 003; volnerova@szuske.sk
riaditeľka + 421 948 103 072; pitonakova@szuske.sk

Číslo účtu pre uhrádzanie školného:

Banka: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 262 272 25 17/1100
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2272 2517
Variabilný symbol: variabilný symbol prideľuje žiakovi systém IZUŠ
Špecifický symbol: máte uvedený pri obdobiach, za ktoré hradíte školné (SMERNICA)

Číslo účtu pre uhrádzanie ZRPŠ (KLUB 3F):

Banka: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 292 691 01 97/1100
IBAN: SK23 1100 0000 0029 2691 0197
Variabilný symbol: variabilný symbol Vášho dieťaťa / žiaka, pod ktorým odvádzate školné
Špecifický symbol pre školský rok 2021/2022: 20212022
Špecifický symbol pre školský rok 2022/2023: 20222023
Termín úhrady: do 31.10. príslušného kalendárneho roka
Výška príspevku na školský rok a rodinu: 20,00 €