platby │ školné

 

PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV SPOJENÝCH SO ŠTÚDIOM (ŠKOLNÉ)
__________________________________________________________________

Informácie o mesačnom príspevku a podmienky na jeho uhrádzanie  p r i p r a v u j e m e.