platby

 

PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV SPOJENÝCH SO ŠTÚDIOM (ŠKOLNÉ)
__________________________________________________________________


Výška mesačného príspevku a podmienky na jeho uhrádzanie 2020_2021

1. Rodič / plnoletý žiak školy si sám volí v akej frekvencii bude školné uhrádzať (jednomesačná, dvojmesačná, polročná alebo ročná splátka).

2. Upozorňujeme rodičov a žiakov, že ak pri úhradách školného nezadávajú špecifický symbol (obdobie, za ktoré sa platí úhrada školného), automaticky priraďujeme odoslanú platbu na najbližšie neuhradené mesiace (neuhradený mesiac).

V prípade nejasností nás prosím kontaktujte; sekretariát – +421 905 252 003.