Príspevok na kostýmový a materiálový fond žiakov školy

Milí rodičia,

životaschopnosť našej školy je závislá na úzkej spolupráci rodičov a učiteľov. Je našou prioritou naďalej a predovšetkým s Vašou aktívnou účasťou ponúkať deťom prostredie, v ktorom je bezpečné experimentovať a tvoriť, a kde majú deti voľný prístup k materiálom, ktoré potrebujú pre svoj umelecký vývoj.

Aby žiaci školy mali možnosť pracovať s kvalitnými pomôckami na rozvíjanie svojich umeleckých zručností a osobnostného potenciálu, schválilo Valné zhromaždenie občianskeho združenia školy príspevok na kostýmový a materiálový fond žiakov školy v minimálnej výške 20,00 € / na rodinu / na školský rok, ktorý budete ako rodič uhrádzať raz ročne.

Pokyny na úhradu príspevku za školský rok 2020/2021:
Príspevok poukazujte na účet KLUB 3F
Banka: Tatra banka, a. s.  
Číslo účtu: 2926910197/1100

  • IBAN: SK23 1100 0000 0029 2691 0197 (neposielajte peniaze na účet, kde hradíte mesačné školné!) 
  • Suma na školský rok 2020/2021: 20,00 € / na rodinu   (ak rodič uváži, že môže poskytnúť vyššiu sumu ako 20,00 €/ročne, môže zaplatiť ľubovoľnú sumu podľa vlastného uváženia).
  • Správa pre adresáta: meno a priezvisko žiaka; ak školu navštevuje viac ako jedno dieťa, uveďte meno a priezvisko jedného z detí (napr.: Jana Hudobná)
  • Variabilný symbol: uveďte variabilný symbol žiaka, pod ktorým uhrádzate mesačné školné     (napr.: 1018796)
  • Špecifický symbol: 20202021

Termín úhrady príspevku: do 31.3.2021
Výťažok a použitie príspevku zverejníme na najbližšom Valnom zhromaždení a zašleme e-mailom všetkým rodičom školy.

Správna rada občianskeho združenia KLUB 3F

Mgr. art. Andrea Pitoňáková│predseda │pitonakova@szuske.sk │+ 421 948 103 072

Ing. Eva Porubská│ekonóm
Mgr. Martina Doričová│projektový manažér
Ing. Ingrid Volnerová │tajomník │volnerova@szuske.sk │+ 421 905 252 003
Mgr. Iveta Baločková│člen
Ing. Lenka Hyblárová │člen
Ing. Peter Šlang│člen