Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá k zahájeniu štúdia / pre školský rok 2024/2025:

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM (obojstranný dokument)
prihláška na štúdium
(pozn.: túto formu prihlášky vyplňuje zákonný zástupca žiaka / plnoletý žiak iba v prípade, ak neodoslal škole údaje elektronicky prostredníctvom informačného systému IZUŠ)

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV (obojstranný dokument)
súhlas-so-spracúvaním-osobných-údajov

ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRE ZBER ÚDAJOV (jednostranný dokument)
čestné vyhlásenie pre zber údajov

 

Tlačivá k ukončeniu štúdia:

V prípade, že Vaše dieťa alebo plnoletý žiak školy naďalej nemôže z akéhokoľvek dôvodu pokračovať v štúdiu na našej škole, oznámte nám túto skutočnosť bezodkladne prostredníctvom niektorého z nižšie uvedených tlačív.

Sken vyplneného a podpísaného tlačiva pošlite vedeniu školy na e-mailovú adresu: volnerova@szuske.sk alebo tlačivo zašlite poštou na adresu školy. Predídeme tak nedorozumeniam v súvislosti s absenciou Vášho dieťaťa na vyučovacom procese a nedoplatkom na školnom.

V prípade záujmu o pokračovanie v štúdiu (po prerušení štúdia) je potrebné najskôr kontaktovať e-mailom alebo telefonicky vedenie školy.

ŽIADOSŤ O PREDČASNÉ UKONČENIE ŠTÚDIA (definitívne ukončenie štúdia)
žiadosť o predčasné ukončenie štúdia

ŽIADOSŤ O PRERUŠENIE ŠTÚDIA (spravidla na dobu jedného školského roka)
žiadosť o prerušenie štúdia