hudobný odbor

Školský rok 2023/2024:
____________________________________________________________________

Informácia pre rodičov k rozvrhu hodín a začiatku vyučovania v školskom roku 2023/2024:

Zahájenie vyučovania:

Vyučovanie pre žiakov hudobného odboru začne v pondelok 11. septembra 2023.
Ďalšie informácie pre priebeh vyučovania, vstup do budovy školy na vyučovanie, ako aj pomôcky (pracovné zošity na hudobnú náuku, nástroje, žiacke knižky, notové zošity a pod.) dostanú žiaci po nástupe do školy.

  1. Žiaci, ktorí už navštevovali školu v predchádzajúcom školskom roku:

Kontakt s rodičmi ohľadom konkrétneho času vyučovania hry na nástroj, resp. spevu pre ich dieťa (plnoletého žiaka) bude riešený telefonicky. Rodičov žiakov a plnoletých žiakov školy budú kontaktovať pedagogickí zamestnanci školy, v termíne 4. a 5. septembra 2023.

 V prípade, že sa oproti minulému šk. roku zmenil žiakovi pedagóg hlavného predmetu, túto skutočnosť oznámi zákonnému zástupcovi žiaka nový pedagóg.

  1. Novoprijatí žiaci v školskom roku 2023/2024

A / Novoprijatí žiaci ( z talentových skúšok v júnovom termíne )
Novoprijatých žiakov z talentových skúšok, ktoré prebehli v Júni 2023, bude telefonicky kontaktovať pridelený pedagóg a to v dňoch 4. a 5. septembra 2023. Na základe telefonického dohovoru si pedagóg dohodne osobné stretnutie so zákonným zástupcom žiaka, kde si dohodnú podrobnosti vyučovania ( deň a čas vyučovania, ďalšie informácie ohľadom štúdia ).

B / Novoprijatí žiaci ( z doplnkových talentových skúšok v septembrovom termíne )
Novoprijatých žiakov z doplnkových talentových skúšok, ktoré prebehli v septembri 2023, bude telefonicky kontaktovať pridelený pedagóg a to v dňoch 11. a 12. septembra 2023. Na základe telefonického dohovoru si pedagóg dohodne osobné stretnutie so zákonným zástupcom žiaka, kde si dohodnú podrobnosti vyučovania (deň a čas vyučovania, ďalšie informácie ohľadom štúdia ).

Časy a zaradenie žiakov do skupín Hudobnej náuky, nájdete nižšie, v priloženom harmonograme a v mennom zozname zaradenia žiakov do skupín Hudobnej náuky.
Upozorňujeme rodičov, že zaradenie žiakov do skupín hudobnej náuky ako aj k jednotlivým pedagógom je v výlučne v rozhodovacej právomoci riaditeľky školy.

ROZVRHY:
HUDOBNÁ NÁUKA _ ČASOVÝ HARMONOGRAM
súbor otvoríte kliknutím