hudobný odbor

Informácia pre rodičov k rozvrhu hodín a začiatku vyučovania v školskom roku 2020/2021:

Vyučovanie pre žiakov hudobného odboru začne v týždni od 7. septembra 2020 podľa rozvrhu s výnimkou hudobnej náuky. Vyučuje sa iba hra na nástroj a spev.

Predmet hudobná náuka začíname vyučovať dňom 14. septembra 2020 !

Ďalšie pokyny pre priebeh vyučovania, vstup do budovy školy na vyučovanie, ako aj pomôcky (pracovné zošity na hudobnú náuku, nástroje, žiacke knižky, notové zošity a pod.) dostanú žiaci po nástupe do školy.

Kontakt s rodičmi ohľadom konkrétneho času vyučovania hry na nástroj, resp. spevu pre ich dieťa (plnoletého žiaka) bude riešený telefonicky. Rodičov žiakov a plnoletých žiakov školy budú kontaktovať pedagogickí zamestnanci školy.

Upozorňujeme rodičov, že zaradenie žiakov do skupín hudobnej náuky ako aj k jednotlivým pedagógom je v výlučne v rozhodovacej právomoci riaditeľky školy.

___________________________________________________________________________

ROZVRHY:

  1. HUDOBNÁ NÁUKA – ČASOVÝ HARMONOGRAM (aktualizované 7. septembra 2020 !)
    HN-2020_2021_hudobná-náuka_rozvrh
  2. HUDOBNÁ NÁUKA – MENOVITÉ PRIDELENIE ŽIAKOV DO SKUPÍN
    HN 2020_2021_zaradenie žiakov do skupín hudobnej náuky
  3. HRA NA NÁSTROJ, SPEV – MENOVITÉ PRIDELENIE ŽIAKOV
    NÁSTROJE 2020_2021_zaradenie žiakov k pedagógom

 

Po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 bude škola postupovať v zmysle prijatých opatrení MŠVVaŠ SR a pokynov ÚVZ SR.