hudobný odbor

Školský rok 2021/2022:
____________________________________________________________________

Vyučovanie pre žiakov hudobného odboru začne v týždni od 8. septembra 2021 (streda) podľa rozvrhov.

Pokyny pre priebeh vyučovania, vstup do budovy školy na vyučovanie, ako aj pomôcky (vstupy do budovy, čísla učební, časy vyučovania, pomôcky na vyučovanie, tel. a e-mailové kontakty na pedagógov) dostanú zákonní zástupcovia žiakov e-mailom prípadne telefonicky.
Pomôcky: pracovné zošity na hudobnú náuku, žiacke knižky a notové zošity si kupujú žiaci v škole od určeného pedagóga v priebehu mesiaca september.

Žiaci, ktorí už navštevovali školu v predchádzajúcom školskom roku:

Kontakt s rodičmi ohľadom konkrétneho času vyučovania hry na nástroj, resp. spevu pre ich dieťa (plnoletého žiaka) bude riešený telefonicky. Rodičov žiakov a plnoletých žiakov školy budú kontaktovať pedagogickí zamestnanci školy.

Novoprijatí žiaci v školskom roku 2021/2022:

Pre rodičov (zákonných zástupcov) novoprijatých žiakov bude dňa 7. septembra 2021 v čase od 14.00 h do 16.00 h v Klubovni školy k dispozícii pedagóg ich dieťaťa, s ktorými si dohodnú podrobnosti vyučovania hry na nástroj, resp. spevu (deň a čas vyučovania, ďalšie informácie ohľadom štúdia).

Upozorňujeme rodičov, že zaradenie žiakov do skupín hudobnej náuky ako aj k jednotlivým pedagógom je v výlučne v rozhodovacej právomoci riaditeľky školy.

ROZVRHY:

HUDOBNÁ NÁUKA _ ČASOVÝ HARMONOGRAM

Po dobu trvania pandémie ochorenia COVID 19 bude škola postupovať v zmysle prijatých opatrení MŠVVaŠ SR a pokynov ÚVZ SR a ŠKOLSKÉHO SEMAFORU.
Podmienkou vstupu do priestorov školy od 8. septembra 2021 je odovzdanie vyplneného a podpísaného tlačiva “PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI”.

Pokyny upravujúce podmienky vyučovania v SZUŠ Vlada Urbana k začiatku školského roka 2021/2022

 1. Žiak prichádza do školy a odchádza zo školy v presne určenom čase podľa rozvrhu.
 2. Zákonný zástupca zabezpečí pre žiaka minimálne dve rúška na každý deň (jedno má slúžiť ako náhradné) a jednorazové vreckovky.
 3. Do budovy školy vstupujú:
  – len žiaci s prekrytím horných dýchacích ciest a s „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“
  – iba rodičia žiakov prípravného štúdia tanečného odboru (PŠ) s prekrytím horných dýchacích ciest do priestoru Klubu rodičov za účelom prípravy žiaka na hodinu; ihneď po príprave rodič opúšťa priestory Klubu a príde si dieťa vyzdvihnúť a obliecť po skončení hodiny. Klubovňa školy nebude pre ostatných rodičov sprístupnená.
  – návštevník školy môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka
 4. Zákonný zástupca je povinný oznámiť škole informáciu o kontakte žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 alebo informáciu o nariadenej karanténe žiakovi všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Zákonný zástupca taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19. Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu – ZUŠ.
 5. Po prvom predložení Vyhlásenia o bezpríznakovosti predkladá žiak ďalšie až keď prekoná akýkoľvek druh ochorenia a nezúčastňuje sa vyučovacieho procesu.

DOKUMENTY:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (žiak)

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (návštevník)

Oznámenie o výnimke z karantény (žiak)

Oznam podmienok vstupu do priestorov školy

Realizácia opatrení pri výskyte COVID 19 v škole