hudobný odbor

Školský rok 2022/2023:
____________________________________________________________________

Informácia pre rodičov k rozvrhu hodín a začiatku vyučovania v školskom roku 2022/2023:

Zahájenie vyučovania:

Vyučovanie pre žiakov hudobného odboru začne 12. septembra 2022 podľa nižšie uvedených rozvrhov.

Ďalšie informácie pre priebeh vyučovania, vstup do budovy školy na vyučovanie, ako aj pomôcky (pracovné zošity na hudobnú náuku, nástroje, žiacke knižky, notové zošity a pod.) dostanú žiaci po nástupe do školy.

1. Žiaci, ktorí už navštevovali školu v predchádzajúcom školskom roku:

Kontakt s rodičmi ohľadom konkrétneho času vyučovania hry na nástroj, resp. spevu pre ich dieťa (plnoletého žiaka) bude riešený telefonicky. Rodičov žiakov a plnoletých žiakov školy budú kontaktovať pedagogickí zamestnanci školy.

 V prípade, že sa oproti minulému šk. roku zmenil žiakovi pedagóg hlavného predmetu, odporúčame zákonnému zástupcovi dostaviť sa 12. septembra 2022 v čase od 14.00 h do 16.00 h do Klubovne školy, kde bude  k dispozícii pedagóg ich dieťaťa, s ktorými si dohodnú podrobnosti vyučovania hry na nástroj (deň a čas vyučovania, ďalšie informácie ohľadom štúdia). 

2. Novoprijatí žiaci v školskom roku 2022/2023

Pre rodičov (zákonných zástupcov) novoprijatých žiakov bude dňa 12. septembra 2022 v čase od 14.00 h do 16.00 h v Klubovni školy k dispozícii pedagóg ich dieťaťa, s ktorými si dohodnú podrobnosti vyučovania hry na nástroj, resp. spevu (deň a čas vyučovania, ďalšie informácie ohľadom štúdia).
Ak sa v uvedený deň rodič nemôže zúčastniť osobného dohovoru, bude kontaktovaný príslušným pedagogickým zamestnancom.

Upozorňujeme rodičov, že zaradenie žiakov do skupín hudobnej náuky ako aj k jednotlivým pedagógom je v výlučne v rozhodovacej právomoci riaditeľky školy.

___________________________________________________________

ROZVRHY:

HUDOBNÁ NÁUKA _ ČASOVÝ HARMONOGRAM

HUDOBNÁ NÁUKA_MENOVITÉ PRIDELENIE ŽIAKOV DO SKUPÍN

PRIRADENIE ŽIAKOV PODĽA NÁSTROJA

Podmienkou vstupu do priestorov školy od 5. septembra 2022 je odovzdanie vyplneného a podpísaného tlačiva “PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE OBEZPRÍZNAKOVOSTI”, ktoré si rodič môže stiahnuť zo stránky školy: https://www.szuske.sk/covid-formulare-2021-2022/