Výtvarný odbor

Aj v školskom roku 2019/2020 pokračujeme s mimoriadne úspešným projektom výtvarného odboru a síce v práci s hlinou, vypaľovaním a maľovaním keramiky.

Výtvarné hry napomáhajú vývinu osobnosti dieťaťa, zdokonaľujú koncentráciu pozornosti, rozvíjajú senzomotorickú, myšlienkovo-rečovú a sociálnu zručnosť, pôsobia emocionálne, učia vnímať krásu a život okolo seba.”
(Katarína Lucinkiewiczová: Výtvarné umenie v etickej výchove, Banská Bystrica 2012)

Aj dnes sa môžeme stretnúť s názorom, že výtvarná výchova je len akýmsi doplnkovým okrajovým predmetom vo výchove dieťaťa. Áno, deti sa vďaka výtvarným činnostiam naučia držať ceruzku, štetec, používať nožnice, ale cieľom výtvarnej výchovy je oveľa bohatší a obsahovo zložitejší proces.

Výtvarná výchova rozvíja osobnosť človeka, jeho cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, obrazotvornosť a analytické myslenie. Výtvarná činnosť je tvorivý proces – má schopnosť vyjadrovaciu, interpretačnú, výchovnú i vzdelávaciu. Rôznymi výtvarnými technikami môžeme vyjadriť svoje predstavy, postoje, pocity, sebavyjadrovanie.

maliar1


DRUHY ŠTÚDIA VO VÝTVARNOM  ODBORE

Štúdium sa člení na:
PRÍPRAVNÉ
študijné zameranie: prípravná výtvarná výchova
je určené pre nadané deti v predškolskom veku alebo pre žiakov prvého ročníka základnej školy. Zahŕňa plošné i priestorové výtvarné činnosti s dôrazom na spontánny detský výtvarný prejav. Je organizované formou hravých výtvarných činností
počet vyučovacích hodín v týždni 2 x 45 minút (1 x týždenne)
štúdium trvá jeden maximálne dva roky

ZÁKLADNÉ – I. STUPEŇ │ 1. – 4. ročník PRVÁ ČASŤ, prvý stupeň (7- 10 rokov)
študijné zameranie: výtvarná tvorba
stupeň vzdelávania: primárne umelecké vzdelávanie
zodpovedá veku 7 – 10 rokov. Žiaci sú prijímaní po absolvovaní prípravného štúdia, alebo na základe úspešne vykonaných prijímacích skúšok a sú zaraďovaní do ročníka na základe veku. Štúdium zahŕňa kreslenie, maľovanie, grafiku, modelovanie, priestorové a akčné vytváranie i zoznamovanie sa s multimédiami. Primerane veku je žiakom sprístupňované historické i novodobé umenie.
počet vyučovacích hodín v týždni 3 x 45 minút (1 x týždenne)

ZÁKLADNÉ – I. STUPEŇ │ 1. – 5. ročník DRUHÁ ČASŤ, prvý stupeň (11 – 15 rokov)
študijné zameranie: výtvarná tvorba
stupeň vzdelávania: nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
zodpovedá veku 11 – 15 rokov. Žiaci sú prijímaní po absolvovaní prvej časti prvého stupňa základného štúdia štúdia, alebo na základe úspešne vykonaných prijímacích skúšok a sú zaraďovaní do ročníka na základe veku. Štúdium
počet vyučovacích hodín v týždni 3 x 45 minút (1 x týždenne)

ZÁKLADNÉ – II. STUPEŇ │ 1. – 4. ročník, druhý stupeň (16 – 19 rokov)
študijné zameranie: výtvarná tvorba zameraná na samostatnú tvorbu
štúdium zodpovedá stredoškolskému veku. Žiaci sú prijímaní po absolvovaní druhej časti prvého stupňa základného štúdia štúdia, alebo na základe úspešne vykonaných prijímacích skúšok a sú zaraďovaní do ročníka na základe veku. Štúdium je zamerané na výtvarnú profiláciu žiaka na určitú oblasť vizuálnych umení, na médium alebo disciplínu.
počet vyučovacích hodín v týždni 3 x 45 minút (1 x týždenne)

Výtvarný odbor sa prezentuje aj samostatnou FB stránkou – pozrite si …
https://www.facebook.com/V%C3%BDtvarn%C3%BD-odbor-SZU%C5%A0-Vlada-Urbana-414001125604142/

Minigaléria výtvarných prác žiakov školy …