Výtvarný odbor

Príprava na talentové skúšky na stredné a vysoké školy výtvarného zamerania.

Výtvarné umenie, architektúra, dizajn sú krásne a atraktívne odbory, ktoré lákajú mnoho záujemcov. Pomerne veľká konkurencia uchádzačov vyžaduje starostlivú prípravu. Prijímacie komisie, najmä na Vysokých školách umeleckého zamerania, vyžadujú okrem talentu taktiež znalosti v oblasti výtvarných techník a histórie umenia. Na toto všetko vás pripraví skúsená pedagogička a výtvarná umelkyňa Mgr. art Janka Duchoňová v príjemnom prostredí priestorov ateliéru Súkromnej umeleckej školy Vlada Urbana. Still-life-drawing-2

Náplňou prípravy je predovšetkým zvládnutie realistickej  kresby podľa predlohy – zátišie, portrét.

  • pochopenie perspektívy a jej využitia vo výtvarnej praxi
  • príprava domácich prác k talentovým skúškam
  • základný prehľad dejín umenia
  • základy maľby a práce s farbou
  • individuálne požiadavky / podľa zamerania školy /
  • kresba v exteriéri / uhlík, rudka, ceruzka /

Príprava bude prebiehať v rozsahu troch 45 minútových hodín raz do týždňa po dobu maximálne 10 mesiacov. Platba za jeden mesiac:  32,00 EUR. Keďže s prípravou začíname už v septembri 2019, nestrácajte čas a prihláste sa.

V prípade záujmu postupujte nasledovne: kliknutím na odkaz elektronická prihláška  zobrazíte prihlášku do základnej umeleckej školy. Prosíme, aby ste pred vyplnením prihlášky klikli na slovenskú vlajku vpravo hore. Následne sa Vám ako predvolená zobrazí Súkromná ZUŠ Vlada Urbana.
Prihlášku do Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana, kde bude prebiehať výtvarná príprava vyplňte podľa pokynov vo formulári.
Do poznámky uveďte: príprava na štúdium SŠ/VŠ.

Po vyplnení formulár odošlite (tlačidlo Odoslať prihlášku).

Po obdržaní prihlášky Vás budeme kontaktovať s bližšími pokynmi.
_____________________________________________________________________________________________

Aj v školskom roku 2019/2020 pokračujeme s mimoriadne úspešným projektom výtvarného odboru a síce v práci s hlinou, vypaľovaním a maľovaním keramiky.

„Vo výtvarnej edukácii je dokázané, že výtvarné hry napomáhajú vývinu osobnosti dieťaťa, zdokonaľujú koncentráciu pozornosti, rozvíjajú senzomotorickú, myšlienkovo-rečovú a sociálnu zručnosť, pôsobia emocionálne, učia vnímať krásu a život okolo seba.“
(Katarína Lucinkiewiczová: Výtvarné umenie v etickej výchove, Banská Bystrica 2012)

Aj dnes sa môžeme stretnúť s názorom, že výtvarná výchova je len akýmsi doplnkovým okrajovým predmetom vo výchove dieťaťa. Áno, deti sa vďaka výtvarným činnostiam naučia držať ceruzku, štetec, používať nožnice, ale cieľom výtvarnej výchovy je oveľa bohatší a obsahovo zložitejší proces.

Výtvarná výchova rozvíja osobnosť človeka, jeho cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, obrazotvornosť a analytické myslenie. Výtvarná činnosť je tvorivý proces – má schopnosť vyjadrovaciu, interpretačnú, výchovnú i vzdelávaciu. Rôznymi výtvarnými technikami môžeme vyjadriť svoje predstavy, postoje, pocity, sebavyjadrovanie.

maliar1


DRUHY ŠTÚDIA VO VÝTVARNOM  ODBORE

Štúdium sa člení na:
PRÍPRAVNÉ
študijné zameranie: prípravná výtvarná výchova
je určené pre nadané deti v predškolskom veku alebo pre žiakov prvého ročníka základnej školy. Zahŕňa plošné i priestorové výtvarné činnosti s dôrazom na spontánny detský výtvarný prejav. Je organizované formou hravých výtvarných činností
počet vyučovacích hodín v týždni 2 x 45 minút (1 x týždenne)
štúdium trvá jeden maximálne dva roky

ZÁKLADNÉ – I. STUPEŇ │ 1. – 4. ročník PRVÁ ČASŤ, prvý stupeň (7- 10 rokov)
študijné zameranie: výtvarná tvorba
stupeň vzdelávania: primárne umelecké vzdelávanie
zodpovedá veku 7 – 10 rokov. Žiaci sú prijímaní po absolvovaní prípravného štúdia, alebo na základe úspešne vykonaných prijímacích skúšok a sú zaraďovaní do ročníka na základe veku. Štúdium zahŕňa kreslenie, maľovanie, grafiku, modelovanie, priestorové a akčné vytváranie i zoznamovanie sa s multimédiami. Primerane veku je žiakom sprístupňované historické i novodobé umenie.
počet vyučovacích hodín v týždni 3 x 45 minút (1 x týždenne)

ZÁKLADNÉ – I. STUPEŇ │ 1. – 4. ročník DRUHÁ ČASŤ, prvý stupeň (11 – 15 rokov)
študijné zameranie: výtvarná tvorba
stupeň vzdelávania: nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie
zodpovedá veku 11 – 15 rokov. Žiaci sú prijímaní po absolvovaní prvej časti prvého stupňa základného štúdia štúdia, alebo na základe úspešne vykonaných prijímacích skúšok a sú zaraďovaní do ročníka na základe veku. Štúdium
počet vyučovacích hodín v týždni 3 x 45 minút (1 x týždenne)

ZÁKLADNÉ – II. STUPEŇ │ 1. – 5. ročník, druhý stupeň (16 – 19 rokov)
študijné zameranie: výtvarná tvorba zameraná na samostatnú tvorbu
štúdium zodpovedá stredoškolskému veku. Žiaci sú prijímaní po absolvovaní druhej časti prvého stupňa základného štúdia štúdia, alebo na základe úspešne vykonaných prijímacích skúšok a sú zaraďovaní do ročníka na základe veku. Štúdium je zamerané na výtvarnú profiláciu žiaka na určitú oblasť vizuálnyhc umení, na médium alebo disciplínu.
počet vyučovacích hodín v týždni 3 x 45 minút (1 x týždenne)

Výtvarný odbor sa prezentuje aj samostatnou FB stránkou – pozrite si …
https://www.facebook.com/V%C3%BDtvarn%C3%BD-odbor-SZU%C5%A0-Vlada-Urbana-414001125604142/

Minigaléria výtvarných prác žiakov školy …