Hudobný odbor

Deti, ktoré sa venujú spevu alebo hre na akýkoľvek hudobný nástroj, dosahujú lepšie výsledky vo všetkých predmetoch.

hudbaPodľa odborníkov sa včasný hudobný tréning podpisuje na rýchlejšom rozvoji viacerých schopností dieťaťa. Spievajte si so svojím dieťaťom, trénujte rytmus a učte ho poznávať hudobné nástroje. Hudba rozvíja inteligenciu od najútlejšieho veku – rozvíja pravú hemisféru, preto výborne dopĺňa zaťaženie ľavej hemisféry, ktorú využívame najmä pri písaní, čítaní a počítaní. Každé nadšenie pre hudbu u detí je preto vhodné podporiť.

Kedy začať?  Aký nástroj? …
Rodičia sa nás často pýtajú, kedy začať s hrou na hudobný nástroj. Niekto môže začať v štyroch rokoch, iný začne v ôsmich alebo aj neskôr. Nedá sa jednoznačne povedať, ktorý vek je najlepší.
Prvé nástroje, ktoré odporúčame pre deti sú zobcová flauta alebo klavír. Začať sa s nimi dá už vo veku okolo štyroch rokov. U huslí a gitary je lepšie počkať do šiestich rokov. Je síce pravda, že husle sa vyrábajú aj v zmenšených veľkostiach, no tvorba tónu je pre malé deti pomerne náročná a to, že nevidia výsledky ihneď ich môže rýchlo odradiť. Niektoré nástroje odporúčame až vo vyššom veku. Je to dané ich veľkosťou alebo náročnosťou.
Takými sú napríklad dychové nástroje ako saxofónklarinethobojtrúbka. Podobne sú na tom niektoré sláčikové nástroje. Napríklad viola a kontrabas.

Ako u nás deti začínajú …
Najmenším deťom, vo veku od 6 rokov sa venujeme v predmete prípravná hudobná výchova.  Je to jednoročná maximálne dvojročná príprava na samostatnú hru na nástroj. Dieťa sa zoznamuje s prvými notami, učí sa vnímať rytmus (spomeňte si na prvé pokusy svojho dieťaťa s búchaním varešky po hrncoch). Spoznáva výšku aj farbu tónu. Učiteľ spolu s dieťaťom prostredníctvom hier, kreslenia a jednoduchých rytmických cvičení nenásilne vstupujú do komplikovaného a zároveň jednoduchého sveta hudby.

Až po úspešnom absolvovaní prípravného štúdia sa výučba dieťaťa „výrazne rozšíri“ o zvolený hudobný nástroj.

Na aké hudobné nástroje sa u nás naučí dieťa prípadne dospelý záujemca hrať ….

STRUNOVÉ
sláčikové: husle, kontrabas, violončelo
brnkacie: gitara
úderné: cimbál
DYCHOVÉ
drevené: zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón
KLÁVESOVÉ
akordeón, klavír
ELEKTRONICKÉ
elektrická gitara
BICIE
bubny a činely
HLAS – ľudský hlas je vo svojej podstate hudobným nástrojom
spev (štúdium spevu je podľa štandardu výučby spojené aj so štúdiom povinného (tzv. obligátneho) nástroja, ktorým môžu byť napríklad klávesové nástroje, prípadne iný nástroj); v tomto prípade je v rámci týždňa zaradená krátka vyučovacia hodina v trvaní 20 minút hry na vybraný nástroj; u nás sa vyučuje klasický, ľudový aj muzikálový spev

Hudobná náuka je …
Neoddeliteľnou súčasťou štúdia hry na nástroj sa pre žiaka stáva aj hodina teórie – hodina hudobnej náuky. Hudobná náuka je povinný predmet pre všetky typy štúdia hudobného odboru. Žiaci si v rámci tohto predmetu osvojujú  ďalšie potrebné vedomosti z oblasti hudobnej teórie a čo je najdôležitejšie, učia sa ich aj prakticky používať.

Čo absolvuje vaše dieťa, alebo dospelý záujemca ak sa prihlási na štúdium konkrétneho hudobného nástroja …
1 x týždenne hudobná náuka – 45 minút /skupinová forma vyučovania
1 x týždenne hra na nástroj – 45 minút (dlhá hodina) / individuálna forma vyučovania
1 x týždenne hra na nástroj – 20 minút (krátka hodina) / individuálna forma vyučovania

DRUHY ŠTÚDIA V HUDOBNOM ODBORE 
Štúdium sa člení na:

PRÍPRAVNÉ „A“ │ pre deti predškolského veku alebo žiakov 1. ročníka ZŠ;
po skončení prvého roku žiaci pokračujú v prípravnom štúdiu hudobného odboru alebo sa zaraďujú do prípravného štúdia tanečného odboru; po skočení prípravného štúdia typu „A“ sa žiaci môžu uchádzať o prijatie do prvého ročníka základného štúdia hudobného odboru

PRÍPRAVNÉ „B“ │ pre žiakov od 6 alebo 7 rokov; trvá jeden rok
po skončení prípravného štúdia typu „B“ sa žiaci môžu uchádzať o prijatie do prvého ročníka základného štúdia hudobného odboru

ZÁKLADNÉ – I. STUPEŇ │ 1. – 4. ročník PRVÁ ČASŤ, prvý stupeň
trvá 4 roky a je ukončované záverečnou skúškou s doložkou na vysvedčení „Žiak získal primárne umelecké vzdelanie„

ZÁKLADNÉ – I. STUPEŇ │ 1. – 4. ročník DRUHÁ ČASŤ, prvý stupeň
nadväzuje na prvú časť prvého stupňa základného štúdia
trvá 4 roky a je ukončované záverečnou skúškou s doložkou na vysvedčení „Žiak získal nižšie sekundárne umelecké vzdelanie„

ZÁKLADNÉ – II. STUPEŇ │ 1. – 4. ročník, druhý stupeň
nadväzuje na druhú časť prvého stupňa základného štúdia
trvá 4 roky a je ukončované záverečnou skúškou

ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH │ 1. – 4. ročník
Štúdium je určené pre absolventov II. stupňa základného štúdia alebo uchádzačom, ktorí splnili podmienky prijímacích talentových skúšok
Vek na prijatie: od 15 rokov