výtvarný odbor

Školský rok 2021/2022:
____________________________________________________________________

Pokyny pre priebeh vyučovania, vstup do budovy školy, oblečenie a obutie žiakov ako aj zoznam pomôcok budú zákonným zástupcom žiakov zaslané e-mailom najneskôr do 5. septembra 2021.

Kontakt so zákonným zástupcom ohľadom konkrétneho času vyučovania pre ich dieťa bude riešený telefonicky alebo e-mailom.

Po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 škola postupuje v zmysle prijatých opatrení MŠVVaŠ SR, pokynov ÚVZ SR a ŠKOLSKÉHO SEMAFORU.
Podmienkou vstupu do priestorov školy od 8. septembra 2021 je odovzdanie vyplneného a podpísaného tlačiva “PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI”.

Pokyny upravujúce podmienky vyučovania v SZUŠ Vlada Urbana k začiatku školského roka 2021/2022

 1. Žiak prichádza do školy a odchádza zo školy v presne určenom čase podľa rozvrhu.
 2. Zákonný zástupca zabezpečí pre žiaka minimálne dve rúška na každý deň (jedno má slúžiť ako náhradné) a jednorazové vreckovky.
 3. Do budovy školy vstupujú:
  – len žiaci s prekrytím horných dýchacích ciest a s „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“
  Klubovňa školy nebude pre rodičov sprístupnená.
  – návštevník školy môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka
 4. Zákonný zástupca je povinný oznámiť škole informáciu o kontakte žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 alebo informáciu o nariadenej karanténe žiakovi všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Zákonný zástupca taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19. Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu – ZUŠ.
 5. Po prvom predložení Vyhlásenia o bezpríznakovosti predkladá žiak ďalšie až keď prekoná akýkoľvek druh ochorenia a nezúčastňuje sa vyučovacieho procesu.

DOKUMENTY:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (žiak)

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (návštevník)

Oznámenie o výnimke z karantény (žiak)

Oznam podmienok vstupu do priestorov školy

Realizácia opatrení pri výskyte COVID 19 v škole