tanečný odbor

Školský rok 2021/2022:
____________________________________________________________________

Vyučovanie pre žiakov tanečného odboru začne v týždni od 8. septembra 2021 (streda) podľa rozvrhu.

Pokyny pre priebeh vyučovania, vstup do budovy školy, oblečenie a obutie žiakov prípravného štúdia (najmenší žiaci), žiakom základného štúdia (1. až 6. ročník) budú zákonným zástupcom žiakov zaslané e-mailom.

Po dobu trvania pandémie ochorenia COVID 19 bude škola postupovať v zmysle prijatých opatrení MŠVVaŠ SR a pokynov ÚVZ SR a ŠKOLSKÉHO SEMAFORU.
Podmienkou vstupu do priestorov školy od 8. septembra 2021 je odovzdanie vyplneného a podpísaného tlačiva “PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI”.

Rozvrh hodín pre tanečný odbor na školský rok 2021_2022


Pokyny upravujúce podmienky vyučovania v SZUŠ Vlada Urbana k začiatku školského roka 2021/2022

 1. Žiak prichádza do školy a odchádza zo školy v presne určenom čase podľa rozvrhu.
 2. Zákonný zástupca zabezpečí pre žiaka minimálne dve rúška na každý deň (jedno má slúžiť ako náhradné) a jednorazové vreckovky.
 3. Do budovy školy vstupujú:
  – len žiaci s prekrytím horných dýchacích ciest a s „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“
  – iba rodičia žiakov prípravného štúdia tanečného odboru (PŠ) s prekrytím horných dýchacích ciest do priestoru Klubu rodičov za účelom prípravy žiaka na hodinu; ihneď po príprave rodič opúšťa priestory Klubu a príde si dieťa vyzdvihnúť a obliecť po skončení hodiny. Klubovňa školy nebude pre ostatných rodičov sprístupnená.
  – návštevník školy môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka
 4. Zákonný zástupca je povinný oznámiť škole informáciu o kontakte žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 alebo informáciu o nariadenej karanténe žiakovi všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Zákonný zástupca taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19. Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu – ZUŠ.
 5. Po prvom predložení Vyhlásenia o bezpríznakovosti predkladá žiak ďalšie až keď prekoná akýkoľvek druh ochorenia a nezúčastňuje sa vyučovacieho procesu.

DOKUMENTY:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (žiak)

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (návštevník)

Oznámenie o výnimke z karantény (žiak)

Oznam podmienok vstupu do priestorov školy

Realizácia opatrení pri výskyte COVID 19 v škole