SPH Jazierko

V roku 1994 založila pani Aurélia Henzelyová detský folklórny súbor JAZIERKO. V rokoch 2002 až 2008 súbor prestal pracovať. Svoju činnosť obnovil v roku logo_jazierko2009 už ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy Vlada Urbana.

Členmi súboru pohybových hier Jazierko sú žiaci prípravného štúdia tanečného odboru (5-6 ročné) a žiaci 1. a 2. ročníka 1. časti 1. stupňa základného štúdia tanečného odboru školy. Dramaturgia kolektívu je orientovaná predovšetkým na interpretáciu detských hier a tancov z regiónov východného Slovenska.

Keďže v súbore pracujú deti od 5 do 9 rokov veku, pripravujú ich pedagógovia výsostne hravým a presne cieleným spôsobom motivácie v oblasti rozvoja hudobno-pohybových činností. K tomu, aby sa deti prirodzeným spôsobom dopracovali k predvedeniu jednoduchej choreografie slúžia pohybová príprava, pohyb v priestore, pohybové hry so spevomtanečná príprava.

Príprava detí (5 – 7 rokov)

Najmenšie deti si prirodzenou formou rozvíjajú pohybové schopnosti, muzikálnosť, vnímanie hudby a správne držanie tela. Dieťa sa na hodinách učí rytmike, čo je absolútny základ. 5 – 7 ročné deti sa učia získavať základné pohybové zručnosti a návyky, koordináciu pohybov a osvojujú si správne držanie tela. Rozvíjajú si pohybovú pamäť a učia sa vnímať rytmus a dynamiku hudby. Príprava detí je založená na zákonitostiach detských hier. Využívajú sa pri nej detské piesne, ktoré sú deťom v tomto veku veľmi blízke.

Príprava detí (7 – 9 rokov)

Táto tanečná príprava je zameraná na osvojenie základov jednotlivých tanečných techník. Deti sa na hodinách oboznámia so špecifikami týchto tanečných štýlov podrobnejšie. Súčasťou hodín je aj tanečná prax, ktorá pozostáva z vytvárania a nácviku jednotlivých tanečných variácií a choreografií.

Rok založenia: 1994; v SZUŠ Vlada Urbana od 2009
Umelecká vedúca: Mgr. art. Andrea Pitoňáková (od r. 2009)

Významné výročia:
rok 2019: 10. výročie
spoločný program súborov SZUŠ Vlada Urbana na pódiu ŠD v Košiciach „OBRÁZKY ZO ZEMPLÍNA“ │24.3.2019

JAZIERKO pracuje neúnavne, využíva prirodzenú danosť detí aktívne sa pohybovať a pripravuje ich na prijatie do detského folklórneho súboru ŽELEZIARIK.