DOPLNKOVÉ prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2021/2022

Všetkým záujemcov o štúdium v umeleckých odboroch našej školy – tanečnom, hudobnom a výtvarnom odbore oznamujeme, že doplnkové prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2021/2022, pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí, prebehnú v dňoch 2. a 3. septembra 2021 (máte možnosť vybrať si jeden z dvoch určených termínov) v priestoroch Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana na Starozagorskej 10 v Košiciach.

Na prijímacie talentové skúšky sa môžete prihlasovať už teraz – elektronicky, prostredníctvom riadiaceho a informačného systému základných umeleckých škôl iZUŠ. Na prijímaciu skúšku nie sú záujemcovia pozývaní ani písomne, ani elektronicky.

Výsledky talentových skúšok budú zverejnené na webovej stránke školy: 6. septembra 2021 (pondelok) – zverejníme iba zoznam prijatých uchádzačov.

Zápis sa uskutoční:
7. septembra 2021 (utorok) v čase od 9.00 do 11.00 a od 13.00 do 18.00
a
8. septembra 2021(streda) v čase od 9.00 do 11.00 a od 13.00 do 18.00

Podrobnosti k zápisu uvedieme pri zozname uchádzačov prijatých na štúdium v školskom roku 2021/2022.

Vedenie Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana.
______________________________________________________________________________________________________

AKO SA PRIHLÁSIŤ  ELEKTRONICKY:

Na prijímacie talentové skúšky sa prihlasuje neplnoletý uchádzač prostredníctvom svojho zákonného zástupcu elektronicky; plnoletý uchádzač sa prihlasuje taktiež elektronicky a to prostredníctvom elektronického formulára, ktorý poskytuje informačný systém pre základné umelecké školy iZUŠ.

Kliknutím na odkaz elektronická prihláška izus_logo19_400 zobrazíte prihlášku do základnej umeleckej školy. Prosíme, aby ste pred vyplnením prihlášky klikli na slovenskú vlajku vpravo hore. Následne sa Vám ako predvolená zobrazí Súkromná ZUŠ Vlada Urbana.

Po vyplnení formulár odošlite (tlačidlo Odoslať prihlášku).
Takto odoslaná prihláška sa zobrazí v evidencii záujemcov o štúdium ako podklad pre rozhodovací proces výberovej komisie.

Upozornenie: tým, že uchádzač odošle vyplnenú prihlášku cez informačný systém iZUŠ, alebo poštou, nestáva sa automaticky žiakom školy. Žiakom školy sa stane po prijatí na štúdium na základe úspešných prijímacích talentových skúšok a vydaní Rozhodnutia o prijatí na štúdium.

Prijímacie talentové skúšky prebiehajú pod dohľadom určených komisií pre jednotlivé študijné odbory. Uchádzači  sú prijímaní na štúdium na základe získaného bodového hodnotenia. Počet prijatých žiakov je limitovaný kapacitnými možnosťami školy.

V deň konania talentových skúšok (2. alebo 3. septembra 2021) príďte v čase medzi 16.00 h až 18.00 h, prihláste sa vo vstupnom vestibule školy našim organizačným pracovníkom a vyčkajte, kým bude uchádzač vyzvaný k účasti na talentovej skúške.

POŽIADAVKY NA PRIJATIE
Preštudujte si pozorne nasledujúci dokument, aby ste boli pripravení na podmienky, ktoré sú kritériom pri posudzovaní prijímania uchádzača na štúdium.
PODMIENKY DOPLNKOVÝCH TALENTOVÝCH SKÚŠOK 2021_2022

MOŽNOSTI ŠTÚDIA PRE STARŠÍCH ŽIAKOV
Na základe splnenia požiadaviek talentových prijímacích skúšok môžu byť prijatí aj vekovo starší žiaci, aj keď nemajú skúsenosti s vybraným odborom prípadne zvoleným nástrojom.


Upozornenie: Sledujte prosím priebežne informácie k vyhláseným doplnkovým talentovým skúškam pre školský rok 2021/2022 na našej webovej stránke. V prípade nutnosti zmeny spôsobu konania talentových skúšok vzhľadom k epidemiologickej situácii budeme v prípade potreby realizovať potrebné úpravy.

  ____________________________________________________________________________________________

V našej škole …