PRIJÍMACIE talentové skúšky pre školský rok 2024/2025 – informácie.

VYHLÁSENIE TALENTOVÝCH PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025
Termíny konania: 3. a 4. júna 2024

Informácia pre rodičov, zákonných zástupcov a uchádzačov:

V prípade záujmu o účasť na prijímacích talentových skúškach si vyberte jeden z dvoch určených termínov a v deň konania (3. alebo 4. júna 2024) príďte v čase medzi 16.00 h až 18.00 h do Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana na Starozagorskú 10, prihláste sa vo vstupnom vestibule školy našim organizačným pracovníkom a vyčkajte, kým bude uchádzač vyzvaný k účasti na talentovej skúške.

Na prijímacie talentové skúšky sa môžete prihlasovať už teraz – elektronicky, prostredníctvom riadiaceho a informačného systému základných umeleckých škôl iZUŠ (vstup do elektronického systému je na tejto stránke nižšie).
Na prijímaciu skúšku nie sú záujemcovia pozývaní ani telefonicky ani písomne.

PONÚKAME VÁM ŠTÚDIUM V TÝCHTO ODBOROCH:

  1. TANEČNÝ: výučba predmetov pohybová príprava, tanečná príprava, tanečná prax, základy klasického, ľudového a džezového tanca, rozšírené techniky ľudového tanca a skupinový spev. Žiaci pôsobia vo folklórnych zoskupeniach JAZIERKO, ŽELEZIARIK, ŽELIEZKO a ŽELEZIAR.
  2. HUDOBNÝ: hra na nástroje ako zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, gitara, klavír, akordeón, bicie nástroje, husle, kontrabas, cimbál, violončelo a sólový spev. Žiaci môžu pôsobiť v hudobných zoskupeniach detská ľudová hudba ŽELEZIARIK, mládežnícka ľudová hudba ŽELIEZKO, spevácky zbor VESNA, kapely  MLÁĎATÁ a YOUNGLINGS, školský orchester FOLK MUSIC ORCHESTRA a bubenícka kapela BUCHBEND.
  3. VÝTVARNÝ: výučba predmetov kresba, maľba, grafika, modelovanie, dekoratívne činnosti. Predmet fotografia je vhodný pre záujemcov od 11 rokov.

POŽIADAVKY NA PRIJATIE
Preštudujte si pozorne nasledujúci dokument, aby ste boli pripravení na podmienky, ktoré sú kritériom pri posudzovaní prijímania uchádzača na štúdium:

PODMIENKY pre uchádzačov na prijatie pre školský rok 2024_2025

MOŽNOSTI ŠTÚDIA PRE STARŠÍCH ŽIAKOV
Na základe splnenia požiadaviek talentových prijímacích skúšok môžu byť prijatí aj vekovo starší žiaci, aj keď nemajú skúsenosti s vybraným odborom prípadne zvoleným nástrojom.

VÝSLEDKY talentových skúšok budú zverejnené na webovej stránke školy: 7. júna 2024 (piatok) – zverejníme iba zoznam prijatých uchádzačov.

ZÁPIS prijatých uchádzačov sa uskutoční:
11. júna 2024 (utorok) v čase od 9.00 do 11.00 a od 13.00 do 18.00 na sekretariáte SZUŠ Vlada Urbana

Podrobnosti k zápisu uvedieme pri zozname uchádzačov prijatých na štúdium v školskom roku 2023/2024.

Vedenie Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana.
______________________________________________________________________________________________________

AKO SA PRIHLÁSIŤ  ELEKTRONICKY:

Na prijímacie talentové skúšky sa prihlasuje neplnoletý uchádzač prostredníctvom svojho zákonného zástupcu elektronicky; plnoletý uchádzač sa prihlasuje taktiež elektronicky a to prostredníctvom elektronického formulára, ktorý poskytuje informačný systém pre základné umelecké školy iZUŠ.

Kliknutím na odkaz elektronická prihláška izus_logo19_400 zobrazíte prihlášku do základnej umeleckej školy. Nezabudnite kliknúť na slovenskú vlajku vpravo hore. Ďalej postupujte podľa nápovedy k jednotlivým krokom pre vyplnenie prihlášky. Ako predvolenú ZUŠ si vyberte zo zoznamu Súkromná ZUŠ Vlada Urbana, Košice – sídlisko KVP.

Po vyplnení formulár odošlite (tlačidlo Odoslať prihlášku).
Takto odoslaná prihláška sa zobrazí v evidencii záujemcov o štúdium ako podklad pre rozhodovací proces výberovej komisie.

Upozornenie: tým, že uchádzač odošle vyplnenú prihlášku cez informačný systém iZUŠ, prípadne poštou, alebo prinesie osobne na talentové skúšky, nestáva sa automaticky žiakom školy. Žiakom školy sa stane po prijatí na štúdium na základe úspešných prijímacích talentových skúšok a vydaní a prevzatí Rozhodnutia o prijatí na štúdium.

Prijímacie talentové skúšky prebiehajú pod dohľadom určených komisií pre jednotlivé študijné odbory. Uchádzači  sú prijímaní na štúdium na základe získaného bodového hodnotenia. Počet prijatých žiakov je limitovaný kapacitnými možnosťami školy.

Nezabudnite vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku.

 

 Hudobný, výtvarný a tanečný odbor v krátkych šotoch: