VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV TALENTOVÝCH SKÚŠOK │ prijatí uchádzači – podrobnosti k zápisu.

„Ďakujeme všetkým uchádzačom ako aj ich rodinným príslušníkom za účasť na prijímacích talentových skúškach v našej škole. Prijatým uchádzačom blahoželáme a tešíme sa na nadchádzajúce spoločné aktivity.“

Na základe rozhodnutia riaditeľky Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana a prijímacej komisie určenej pre doplnkové prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2024/2025 boli po splnení podmienok prijímacieho konania, priestorových a kapacitných možností školy prijatí na štúdium nasledujúci uchádzači:

2024_2025_ZOZNAM prijatých uchádzačov
súbor otvoríte kliknutím

PODROBNOSTI K ZÁPISU PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV V ŠKOLSKOM ROKU 2024/2025

Zápis prijatých uchádzačov prebehne dňa 11. júna 2024  (UTOROK)
v čase od 09.00 h do 11.00 h  a od 13.00 h do 18.00 h na sekretariáte Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice – sídlisko KVP.

Ak bolo Vaše dieťa prijaté na štúdium v školskom roku 2024/2025 (je uvedené v zozname prijatých uchádzačov), postupujte nasledovne:

 1. Vypíšte a podpíšte Prihlášku na štúdium. Týka sa to iba zákonných zástupcov uchádzačov prijatých na štúdium, ktorí sa na talentové skúšky neprihlasovali elektronicky!
 2. Zákonný zástupca, ktorý prihlásil svoje dieťa na talentové skúšky elektronicky (do systému IZUŠ), vytlačí si a podpíše Prihlášku na štúdium a donesie ju na zápis, ak ju neodovzdal pri talentových skúškach.
 3. Vypíšte a podpíšte Súhlas dotknutej osoby.
 4. Vypíšte a podpíšte Čestné vyhlásenie pre zber údajov.
  Tlačivo slúži ako podklad na započítanie žiaka do zberu údajov v súlade s § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z.. Čestné vyhlásenie pre zber údajov môže poskytnúť zákonný zástupca žiaka a plnoletý žiak do veku 25 rokov v príslušnom školskom roku iba jednej základnej umeleckej škole!  V prípade neposkytnutia Čestného vyhlásenia pre zber údajov pre SZUŠ Vlada Urbana sa zvýši mesačné školné v zmysle smernice zriaďovateľa o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom. Upozorňujeme zákonných zástupcov prijatých uchádzačov, že výška školného sa v novom školskom roku bude meniť.Všetky tlačivá sú k dispozícii na stránke https://www.szuske.sk/tlaciva-na-stiahnutie/.
 1. Vyplnenú a podpísanú dokumentáciu doručí zákonný zástupca osobne do SZUŠ Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice na sekretariát školy (číslo dverí 3 – vstup z administratívnej časti budovy – ako na talentové skúšky).
 2. K dokumentácii je potrebné doniesť fotokópiu rodného listu prijatého uchádzača a uhradiť zápisné vo výške 10,00 EUR. Uchádzač prijatý na štúdium tanečného, hudobného alebo výtvarného odboru, ktorý navštevoval niektorý z umeleckých odborov na inej umeleckej škole predloží pri zápise fotokópie posledného ročníkového vysvedčenia z príslušného študijného odboru, alebo výpis z polročného vysvedčenia 2023/2024.
 3. Podmienkou nástupu na štúdium je absolvovanie zápisu, podpísanie a prevzatie Rozhodnutia o prijatí na štúdium.
 4. Žiadame rodičov, aby sa zápisu zúčastnil iba jeden zákonný zástupca. Prítomnosť prijatého žiaka nie je pri zápise potrebná.

Ďalšie informácie:

 1. Rozvrhy pre jednotlivé študijné odbory a študijné zamerania budú zverejnené na stránke szuske.sk na konci augusta 2024.
  V rozvrhoch môžu nastať drobné zmeny po zapracovaní výsledkov doplnkových talentových skúšok.
 2. V týždni od 2.9. do 6.9.2024 budú v škole prebiehať doplnkové talentové skúšky, zaraďovanie novoprijatých žiakov k triednym učiteľom vrátane určenia individuálnych hodín hry na nástroj / spev. Podrobnú informáciu zverejní škola na svojej webovej stránke taktiež koncom augusta 2024.
 3. Informáciu o výške školnéhopoplatku ZRPŠ dostanú e-mailom zákonní zástupcovia žiaka na konci septembra 2024.