DOPLNKOVÉ prijímacie talentové skúšky pre šk. rok 2023/2024

Všetkým záujemcov o štúdium v umeleckých odboroch našej školy – tanečnom, hudobnom a výtvarnom odbore oznamujeme, že DOPLNKOVÉ prijímacie talentové skúšky PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 prebehnú v dňoch 4. a 5. septembra  2023 (máte možnosť vybrať si jeden z dvoch určených termínov) v priestoroch Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana na Starozagorskej 10 v Košiciach.
V deň konania talentových skúšok (4. alebo 5. septembra 2023) príďte v čase medzi 16.00 h až 18.00 h do Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana na Starozagorskú 10, prihláste sa vo vstupnom vestibule školy našim organizačným pracovníkom a vyčkajte, kým bude uchádzač vyzvaný k účasti na talentovej skúške.

PONÚKAME VÁM ŠTÚDIUM V TÝCHTO ODBOROCH:

  1. TANEČNÝ: výučba predmetov pohybová príprava, tanečná príprava, tanečná prax, základy klasického, ľudového a džezového tanca, rozšírené techniky ľudového tanca a skupinový spev. Žiaci pôsobia vo folklórnych zoskupeniach JAZIERKO, ŽELEZIARIK, ŽELIEZKO a ŽELEZIAR.
    https://www.youtube.com/watch?v=X8QyUZ9Q6J8
  2. HUDOBNÝ: hra na nástroje ako zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, gitara, klavír, akordeón, bicie nástroje, husle, kontrabas, cimbál, violončelo a sólový spev. Žiaci môžu pôsobiť v hudobných zoskupeniach detská ľudová hudba ŽELEZIARIK, mládežnícka ľudová hudba ŽELIEZKO, spevácky zbor VESNA, detská kapela MLÁĎATÁ a školský orchester FOLK MUSIC ORCHESTRA.
    https://www.youtube.com/watch?v=ALiQP2oR4zA
  3. VÝTVARNÝ: výučba predmetov kresba, maľba, grafika, modelovanie, dekoratívne činnosti. Nový predmet fotografia je vhodný pre záujemcov od 11 rokov.
    https://www.youtube.com/watch?v=orW3Gse6fWA

Na prijímacie talentové skúšky sa môžete prihlasovať už teraz – elektronicky, prostredníctvom riadiaceho a informačného systému základných umeleckých škôl iZUŠ. Na prijímaciu skúšku nie sú záujemcovia pozývaní ani telefonicky ani písomne.

POŽIADAVKY NA PRIJATIE
Preštudujte si pozorne nasledujúci dokument, aby ste boli pripravení na podmienky, ktoré sú kritériom pri posudzovaní prijímania uchádzača na štúdium:
PODMIENKY DOPLNKOVÝCH TALENTOVÝCH SKÚŠOK 2023_2024

MOŽNOSTI ŠTÚDIA PRE STARŠÍCH ŽIAKOV
Na základe splnenia požiadaviek talentových prijímacích skúšok môžu byť prijatí aj vekovo starší žiaci, aj keď nemajú skúsenosti s vybraným odborom prípadne zvoleným nástrojom.

VÝSLEDKY talentových skúšok budú zverejnené na webovej stránke školy: 8. septembra 2023 (piatok) – zverejníme iba zoznam prijatých uchádzačov.

ZÁPIS prijatých uchádzačov sa uskutoční:
11. septembra 2023 (pondelok) v čase od 9.00 do 11.00 a od 13.00 do 18.00

Podrobnosti k zápisu uvedieme pri zozname uchádzačov prijatých na štúdium v školskom roku 2023/2024.

Vedenie Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana.
______________________________________________________________________________________________________

AKO SA PRIHLÁSIŤ  ELEKTRONICKY:  na prihlásenie sa do systému využite prosím počítač alebo notebook

Na prijímacie talentové skúšky sa prihlasuje neplnoletý uchádzač prostredníctvom svojho zákonného zástupcu elektronicky; plnoletý uchádzač sa prihlasuje taktiež elektronicky a to prostredníctvom elektronického formulára, ktorý poskytuje informačný systém pre základné umelecké školy iZUŠ.

Kliknutím na odkaz elektronická prihláška   zobrazíte prihlášku do základnej umeleckej školy. Nezabudnite kliknúť na slovenskú vlajku vpravo hore. Ďalej postupujte podľa nápovedy k jednotlivým krokom pre vyplnenie prihlášky. Ako predvolenú ZUŠ si vyberte zo zoznamu Súkromná ZUŠ Vlada Urbana, Košice – sídlisko KVP.

Po vyplnení formulár odošlite (tlačidlo Odoslať prihlášku).
Takto odoslaná prihláška sa zobrazí v evidencii záujemcov o štúdium ako podklad pre rozhodovací proces výberovej komisie.

Upozornenie: tým, že uchádzač odošle vyplnenú prihlášku cez informačný systém iZUŠ, prípadne poštou, alebo prinesie osobne na talentové skúšky, nestáva sa automaticky žiakom školy. Žiakom školy sa stane po prijatí na štúdium na základe úspešných prijímacích talentových skúšok a vydaní Rozhodnutia o prijatí na štúdium.

Prijímacie talentové skúšky prebiehajú pod dohľadom určených komisií pre jednotlivé študijné odbory. Uchádzači  sú prijímaní na štúdium na základe získaného bodového hodnotenia. Počet prijatých žiakov je limitovaný kapacitnými možnosťami školy.

Nezabudnite vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku.
Tešíme sa na nových žiakov školy.