VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV TALENTOVÝCH SKÚŠOK │ prijatí uchádzači – podrobnosti k zápisu.

 „Ďakujeme všetkým uchádzačom ako aj ich rodinným príslušníkom za účasť na doplnkových prijímacích talentových skúškach v našej škole. Prijatým uchádzačom blahoželáme a tešíme sa na nadchádzajúce spoločné aktivity.“

Na základe rozhodnutia riaditeľky Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana a prijímacej komisie určenej pre prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2023/2024 boli po splnení podmienok prijímacieho konania a priestorových a kapacitných možností školy prijatí na štúdium nasledujúci uchádzači:

ZOZNAM prijatých uchádzačov pre šk. rok 2023_2024


PODROBNOSTI K ZÁPISU PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

Zápis prijatých uchádzačov prebehne dňa 13. júna 2023 (utorok) v čase od 09.00 h do 11.00 h  a od 13.00 h do 18.00 h na sekretariáte Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice – sídlisko KVP.

Ak bolo Vaše dieťa alebo plnoletý uchádzač prijaté (-ý) na štúdium v školskom roku 2023/2024 (je uvedený/-á) v zozname prijatých uchádzačov), postupujte nasledovne:

 1. Vypíšte a podpíšte Prihlášku na štúdium. Týka sa to iba zákonných zástupcov uchádzačov a plnoletých uchádzačov prijatých na štúdium, ktorí sa na talentové skúšky neprihlasovali elektronicky!
  Zákonný zástupca, ktorý prihlásil svoje dieťa na talentové skúšky / alebo plnoletý uchádzač, elektronicky, vytlačí si a podpíše Prihlášku na štúdium a donesie ju na zápis, ak ju neodovzdal pri talentových skúškach.
 2. Vypíšte a podpíšte Súhlas dotknutej osoby.
 3. Vypíšte a podpíšte Čestné vyhlásenie pre zber údajov.
  Tlačivo slúži ako podklad na započítanie žiaka do zberu údajov v súlade s § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z.. Čestné vyhlásenie pre zber údajov môže poskytnúť zákonný zástupca žiaka a plnoletý žiak do veku 25 rokov v príslušnom školskom roku iba jednej základnej umeleckej škole!  V prípade neposkytnutia Čestného vyhlásenia pre zber údajov pre SZUŠ Vlada Urbana sa zvýši mesačné školné v zmysle smernice zriaďovateľa o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom.
  Všetky tlačivá sú k dispozícii na stránke https://www.szuske.sk/tlaciva-na-stiahnutie/.
 4. Vyplnenú a podpísanú dokumentáciu doručí zákonný zástupca osobne do SZUŠ Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice na sekretariát školy (číslo dverí 3 – vstup z administratívnej časti budovy – ako na talentové skúšky).
 5. K dokumentácii je potrebné doniesť fotokópiu rodného listu prijatého uchádzača a uhradiť zápisné vo výške 7,00 EURUchádzač prijatý na štúdium tanečného, hudobného alebo výtvarného odboru, ktorý navštevoval niektorý z umeleckých odborov na inej umeleckej škole predloží pri zápise fotokópie posledného ročníkového vysvedčenia z príslušného študijného odboru.
 6. Podmienkou nástupu na štúdium je absolvovanie zápisu a prevzatie Rozhodnutia o prijatí na štúdium.
 7. Žiadame rodičov, aby sa zápisu zúčastnil iba jeden zákonný zástupca. Prítomnosť prijatého žiaka nie je pri zápise potrebná. Plnoletý žiak školy sa zápisu zúčastní osobne.

 

Ďalšie informácie:

 1. Rozvrhy pre jednotlivé študijné odbory a študijné zamerania budú zverejnené na stránke www.szuske.sk na konci augusta 2023.
  V rozvrhoch môžu nastať drobné zmeny po zapracovaní výsledkov doplnkových talentových skúšok.
 2. Začiatok vyučovania v školskom roku 2023/2024 je predbežne stanovený na 11.9.2023.
 3. V týždni od 4. do 8.9.2023 budú prebiehať doplnkové talentové skúšky, zaraďovanie novoprijatých žiakov k triednym učiteľom vrátane určenia individuálnych hodín hry na nástroj / spev. Podrobnú informáciu zverejní škola na svojej webovej stránke taktiež koncom augusta 2023.
 4. Informáciu o výške školného a poplatku ZRPŠ dostanú e-mailom zákonní zástupcovia žiaka na konci septembra 2023.