Oznam pre rodičov a žiakov

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

S účinnosťou od 1. septembra 2022 na účel školského vyučovania v škole (prezenčne) a prevádzky školských zariadení sa predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti.
Rodič / plnoletý žiak školy predkladá vyhlásenie pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

  1. Rozhodnutie MŠ VVaŠ SR zo dňa 15.8.2022
  2. Písomné-vyhlásenie-o-bezpríznakovosti