VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV TALENTOVÝCH SKÚŠOK │ prijatí uchádzači – podrobnosti k zápisu.

„Ďakujeme všetkým uchádzačom ako aj ich rodinným príslušníkom za účasť na prijímacích talentových skúškach v našej škole. Prijatým uchádzačom blahoželáme a tešíme sa na nadchádzajúce spoločné aktivity.“

Na základe rozhodnutia riaditeľky Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana a prijímacej komisie určenej pre  prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2022/2023 boli po splnení podmienok prijímacieho konania prijatí na štúdium nasledujúci uchádzači:

ZOZNAM UCHÁDZAČOV PRIJATÝCH NA ŠTÚDIUM V ŠK. ROKU 2022/2023
ZOZNAM prijatých uchádzačov pre šk. rok 2022_2023

PODROBNOSTI K ZÁPISU PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

Zápis prijatých uchádzačov prebehne v dňoch 15. júna 2022 (streda) a 16. júna 2022 (štvrtok)
v čase od 09.00 h do 11.00 h  a od 13.00 h do 18.00 h na sekretariáte Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice – sídlisko KVP.

Ak bolo Vaše dieťa alebo plnoletý uchádzač prijaté (-ý) na štúdium v školskom roku 2022/2023 (je uvedený/-á) v zozname prijatých uchádzačov), postupujte nasledovne:

 1. Vypíšte a podpíšte Prihlášku na štúdium. Týka sa to iba zákonných zástupcov uchádzačov a plnoletých uchádzačov prijatých na štúdium, ktorí sa na talentové skúšky neprihlasovali elektronicky!
  Zákonný zástupca, ktorý prihlásil svoje dieťa na talentové skúšky / alebo plnoletý uchádzač, elektronicky, vytlačí si a podpíše Prihlášku na štúdium a donesie ju na zápis, ak ju neodovzdal pri talentových skúškach.
 2. Vypíšte a podpíšte Súhlas dotknutej osoby.
 3. Vypíšte a podpíšte Čestné vyhlásenie pre zber údajov.
  Tlačivo slúži ako podklad na započítanie žiaka do zberu údajov v súlade s § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z.. Čestné vyhlásenie pre zber údajov môže poskytnúť zákonný zástupca žiaka a plnoletý žiak do veku 25 rokov v príslušnom školskom roku iba jednej základnej umeleckej škole!  V prípade neposkytnutia Čestného vyhlásenia pre zber údajov pre SZUŠ Vlada Urbana sa zvýši mesačné školné v zmysle smernice zriaďovateľa o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom.
  Všetky tlačivá sú k dispozícii na stránke https://www.szuske.sk/tlaciva-na-stiahnutie/.
 4. Vyplnenú a podpísanú dokumentáciu doručte osobne do SZUŠ Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice na sekretariát školy (číslo dverí 3 – vstup z administratívnej časti budovy – ako na talentové skúšky).
 5. K dokumentácii je potrebné doniesť fotokópiu rodného listu prijatého uchádzača a uhradiť zápisné vo výške 5,00 EUR. Uchádzač prijatý na štúdium tanečného, hudobného alebo výtvarného odboru, ktorý navštevoval niektorý z umeleckých odborov na inej umeleckej škole predloží pri zápise fotokópie posledného ročníkového vysvedčenia z príslušného študijného odboru.
 6. Podmienkou nástupu na štúdium je absolvovanie zápisu a prevzatie Rozhodnutia o prijatí na štúdium.
 7. Žiadame rodičov, aby sa zápisu zúčastnil iba jeden zákonný zástupca. Prítomnosť prijatého žiaka nie je pri zápise potrebná. Plnoletý žiak školy sa zápisu zúčastní osobne.