Vyučovanie od 10.1.2022 │informácia

Vážení rodičia, žiaci školy,

na základe informácie zverejnenej na stránke MŠVVaŠ SR sa od pondelka 10. januára 2022 obnovuje prezenčné vyučovanie a prevádzka Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana v plnom rozsahu pre všetky umelecké odbory školy (tanečný, hudobný aj výtvarný) podľa rozvrhov platných pre prezenčné vyučovanie (tak ako boli dohodnuté na začiatku školského roka; pozri na www.szuske.sk).

PODMIENKY PRE VSTUP DO ŠKOLY, ÚČASŤ NA VYUČOVANÍ A ODCHODE ZO ŠKOLY:

  1. PRED NÁSTUPOM DO ŠKOLY A POČAS TRVANIA PREZENČNEJ VÝUČBY 
  • žiak prichádza na vyučovanie bez príznakov ochorenia
  • pri prvom nástupe do školy po skončení Vianočných prázdnin žiak donesie na vyučovanie vyplnené Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti alebo Oznámenie o výnimke z karantény 
  • v súlade s odporúčaním MŠVVaŠ SR prosíme rodičov, aby využili všetky dostupné nástroje na testovanie žiakov, ako napríklad možnosť domáceho Ag samotestovania podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORA (teda dvakrát do týždňa). Pre účely domáceho samotestovania žiak využije samotesty zo svojej kmeňovej školy
  • v prípade pozitívneho výsledku testovania, prosíme rodičov o oznámenie tejto skutočnosti na adrese pitonakova@szuske.sk 
  1. OPATRENIA PRI VSTUPE  A ODCHODE ZO ŠKOLY:
  • žiak si pred vstupom do priestorov školy a pred odchodom zo školy dezinfikuje ruky (v každom vstupnom vchode je umiestnené zariadenie na dezinfekciu)
  • žiak používa v priestoroch školy aj počas vyučovania prekrytie tváre (zo sebou nosí vždy 2 ochranné rúška), okrem žiakov prípravného štúdia tanečného odboru
  • žiaci vchádzajú do budovy individuálne, tesne pred vyučovacou hodinou, nezdržiavajú sa na chodbách v skupinách,

UPOZORNENIE:
Rodičia (sprievod žiaka) do priestorov školy NEVSTUPUJÚ!
KLUB rodičov bude sprístupnený iba pre dospelý sprievod žiakov prípravného štúdia tanečného odboru na nevyhnutný čas.

Vedenie Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana