Oznámenie o obnovení prezenčného vyučovania od 10.5.2021

Vážení rodičia, žiaci školy,

na základe aktuálne zverejnenej mapy COVID AUTOMATU pre školy sa počnúc pondelkom 10. mája 2021 obnovuje vyučovanie všetkých odborov školy (tanečný, hudobný aj výtvarný) podľa rozvrhov platných pre prezenčné vyučovanie.

TANEČNÝ ODBOR
Rozvrh hodín pre tanečný odbor

HUDOBNÝ ODBOR
Skupinové vyučovanie –  hudobná náuka:
Hudobná náuka – rozvrh a zaradenie žiakov

Individuálne vyučovanie hry na nástroj a spev: vyučovacie časy platia tak ako boli dohodnuté s pedagógom pre obdobie prezenčného vyučovania

VÝTVARNÝ ODBOR
vyučovacie časy platia tak ako boli dohodnuté s pedagógom pre obdobie prezenčného vyučovania

žiaci Mgr. Janky Duchoňovej: Pondelok od 14.00 h do 16.15 h.
žiaci Mgr. art. Bronislavy Lovackej: Štvrtok od 15.00 h do 17.15 h.

Podmienky vstupu do školy: 

 • žiaci do 18 rokov sa netestujú. Pri prerušení školskej dochádzky (neúčasť na vyučovaní) zákonný zástupca žiaka predloží čestné vyhlásenie
  žiak a zákonný zástupca _ vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka
 • žiaci nad 18 rokov sa netestujú. Pri prvom nástupe do školy a pri prerušení školskej dochádzky (neúčasť na vyučovaní) plnoletý žiak predloží sám za seba čestné vyhlásenie
  plnoletý žiak _ vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka
 • žiak si pred vstupom do priestorov školy a pred odchodom zo školy dezinfikuje ruky (v každom vstupnom vchode je umiestnené zariadenie na dezinfekciu)
 • žiak používa v priestoroch školy aj počas vyučovania prekrytie tváre (zo sebou nosí vždy 2 ochranné rúška), okrem žiakov prípravného štúdia tanečného odboru
 • žiak prichádza na vyučovanie bez príznakov ochorenia,
 • žiaci vchádzajú do budovy individuálne, tesne pred vyučovacou hodinou, nezdržiavajú sa na chodbách v skupinách,
 • najmenší žiaci (prípravné štúdium) prichádzajú do školy v sprievode dospelého člena rodiny,
  Tanečný odbor: dospelý člen rodiny prezlečie dieťa do cvičného úboru na KLUBE rodičov a odíde z budovy školy. Pre dieťa sa vracia tesne pred skončením vyučovacej hodiny, prezlečie ho a bezodkladne opustí budovu školy
 • UPOZORNENIE:
  Rodičia (sprievod žiaka) do priestorov školy NEVSTUPUJÚ!
  KLUB rodičov bude sprístupnený iba pre dospelý sprievod žiakov prípravného štúdia tanečného odboru.