Oznámenie o obnovení vyučovania zo dňa 1. 6. 2020.

Vážení rodičia,

zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice-sídlisko KVP (ďalej len „SZUŠ Vlada Urbana“) v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2020/12033:2-A2110 zo dňa 28. mája 2020, ktoré bolo vydané v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. mája 2020 s účinnosťou od 1. júna 2020 rozhodol o obnovení školského vyučovania v študijnom odbore, kde je zabezpečené individuálne vyučovanie s jedným žiakom, a to od stredy 3. júna 2020.

V podmienkach našej školy ide o vyučovanie žiakov hudobného odboru. Vyučovanie sa bude týkať iba hry na nástroj alebo sólového spevu. Kolektívne vyučovanie ako hudobná náuka, práca v orchestroch, štvorručná hra a pod. v budove školy vyučované nebudú. Rovnako aj ostatné študijné odbory – tanečný a výtvarný odbor zostávajú do 30. júna 2020 v režime dištančného vzdelávania.

Zákonný zástupca žiaka hudobného odboru obdrží elektronickou formou od triedneho učiteľa svojho dieťaťa nasledujúce dokumenty:

  1. Pokyny upravujúce podmienky vyučovania v SZUŠ Vlada Urbana na obdobie od 3.6.2020 do 30.6.2020.
  2. Vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka 

Ing. Vladimír Urban
zriaďovateľ školy

Mgr. art. Andrea Pitoňáková
riaditeľka školy