VÝSLEDKY DOPLNKOVÝCH TALENTOVÝCH SKÚŠOK │prijatí uchádzači│podrobnosti k zápisu

 „Ďakujeme všetkým uchádzačom ako aj ich rodinným príslušníkom za účasť na doplnkových prijímacích talentových skúškach v našej škole. Prijatým uchádzačom blahoželáme a tešíme sa na nadchádzajúce spoločné aktivity.“

Na základe rozhodnutia riaditeľky Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana a prijímacej komisie určenej pre doplnkové prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2023/2024 boli po splnení podmienok prijímacieho konania, priestorových a kapacitných možností školy prijatí na štúdium nasledujúci uchádzači:

ZOZNAM prijatých uchádzačov pre šk. rok 2023_2024
súbor otvoríte kliknutím

 

PODROBNOSTI K ZÁPISU PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

Zápis prijatých uchádzačov prebehne dňa 11. septembra 2023 (pondelok)
v čase od 09.00 h do 11.00 h  a od 13.00 h do 18.00 h na sekretariáte Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice – sídlisko KVP.

Ak bolo Vaše dieťa prijaté na štúdium v školskom roku 2023/2024 (je uvedené v zozname prijatých uchádzačov), postupujte nasledovne:

 1. Vypíšte a podpíšte Prihlášku na štúdium.Týka sa to iba zákonných zástupcov uchádzačov a plnoletých uchádzačov prijatých na štúdium, ktorí sa na talentové skúšky neprihlasovali elektronicky!
 2. Zákonný zástupca, ktorý prihlásil svoje dieťa na talentové skúšky elektronicky (do systému IZUŠ), vytlačí si a podpíše Prihlášku na štúdium a donesie ju na zápis, ak ju neodovzdal pri talentových skúškach.
 1. Vypíšte a podpíšte Súhlas dotknutej osoby.
 1. Vypíšte a podpíšte Čestné vyhlásenie pre zber údajov.
  Tlačivo slúži ako podklad na započítanie žiaka do zberu údajov v súlade s § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z.. Čestné vyhlásenie pre zber údajov môže poskytnúť zákonný zástupca žiaka a plnoletý žiak do veku 25 rokov v príslušnom školskom roku iba jednej základnej umeleckej škole!  V prípade neposkytnutia Čestného vyhlásenia pre zber údajov pre SZUŠ Vlada Urbana sa zvýši mesačné školné v zmysle smernice zriaďovateľa o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom.Všetky tlačivá sú k dispozícii na stránke https://www.szuske.sk/tlaciva-na-stiahnutie/.
 1. Vyplnenú a podpísanú dokumentáciu doručí zákonný zástupca osobne do SZUŠ Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice na sekretariát školy (číslo dverí 3 – vstup z administratívnej časti budovy – ako na talentové skúšky).
 1. K dokumentácii je potrebné doniesť fotokópiu rodného listprijatého uchádzača a uhradiť zápisné vo výške 10,00 EURUchádzač prijatý na štúdium tanečného, hudobného alebo výtvarného odboru, ktorý navštevoval niektorý z umeleckých odborov na inej umeleckej škole predloží pri zápise fotokópie posledného ročníkového vysvedčenia z príslušného študijného odboru.
 1. Podmienkou nástupu na štúdium je absolvovanie zápisu, podpísanie a prevzatie Rozhodnutia o prijatí na štúdium.
 1. Žiadame rodičov, aby sa zápisu zúčastnil iba jeden zákonný zástupca. Prítomnosť prijatého žiaka nie je pri zápise potrebná.

Ďalšie informácie:

 1. Začiatok vyučovania v školskom roku 2023/2024 je stanovený na 11.9.2023.
 2. Informáciu o výške školného a poplatku ZRPŠ dostanú e-mailom zákonní zástupcovia žiaka na konci septembra 2023.