Prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2020/2021

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26.3.2020 sa prijímacie skúšky do základných umeleckých škôl uskutočnia počas troch kalendárnych týždňov, a to najskôr do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

O termíne prijímacích skúšok Vás budeme včas informovať na tejto stránke.

Vedenie Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana.

______________________________________________________________________________________________________

AKO SA PRIHLÁSIŤ zatiaľ sa neprihlasujte, informácie budeme aktualizovať.

Na prijímacie talentové skúšky sa prihlasuje neplnoletý uchádzač prostredníctvom svojho zákonného zástupcu elektronicky; plnoletý uchádzač sa prihlasuje taktiež elektronicky a to prostredníctvom elektronického formulára, ktorý poskytuje informačný systém pre základné umelecké školy iZUŠ.

Kliknutím na odkaz elektronická prihláška izus_logo19_400 zobrazíte prihlášku do základnej umeleckej školy. Prosíme, aby ste pred vyplnením prihlášky klikli na slovenskú vlajku vpravo hore. Následne sa Vám ako predvolená zobrazí Súkromná ZUŠ Vlada Urbana.

Po vyplnení formulár odošlite (tlačidlo Odoslať prihlášku).
Takto odoslaná prihláška sa zobrazí v evidencii záujemcov o štúdium ako podklad pre rozhodovací proces výberovej komisie.
Prihlášku na doplnkové talentové skúšky nemusíte priniesť. Budeme ju od Vás potrebovať až v prípade, že vaše dieťa / plnoletý uchádzač bude na štúdium prijaté / prijatý.

Upozornenie: tým, že uchádzač odošle vyplnenú prihlášku cez informačný systém iZUŠ, sa ešte nestáva žiakom školy. Žiakom školy sa stane po prijatí na štúdium na základe úspešných prijímacích talentových skúšok a vydaní Rozhodnutia o prijatí na štúdium.

V deň konania talentových skúšok príďte v čase medzi 16.00 h a 18.00 h, prihláste sa vo vstupnom vestibule školy našim organizačným pracovníkom a vyčkajte, kým bude uchádzač vyzvaný k účasti na skúške.

POŽIADAVKY NA PRIJATIE
Preštudujte si pozorne nasledujúci dokument, aby ste boli pripravení na podmienky, ktoré sú kritériom pri posudzovaní prijímania uchádzača na štúdium.
PODMIENKY doplnkových talentových skúšok 2019_2020 – informácia

MOŽNOSTI ŠTÚDIA PRE STARŠÍCH ŽIAKOV
Na základe splnenia požiadaviek talentových prijímacích skúšok môžu byť prijatí aj vekovo starší žiaci, aj keď nemajú skúsenosti s vybraným odborom prípadne zvoleným nástrojom.

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV A PODMIENKY ZÁPISU
VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV doplnkových talentových skúšok a ZÁPIS 2019_2020 – informácia

Milí záujemcovia, rozhodnite sa pre jeden z uvedených dní, vyplňte elektronicky prihlášku na štúdium (on-line)odošlite ju …
… a nezabudnite prísť k nám na Starozagorskú 10 v Košiciach.

  _____________________________________________________________________________________________

A teraz už o škole ako takej …