platby

PODMIENKY UHRÁDZANIA PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV SPOJENÝCH SO ŠTÚDIOM (ŠKOLNÉ)

úhrada školného_podmienky_ 2017_2018

Variabilný symbol generuje systém školskej evidencie IZUŠ pre každého žiaka a študijný odbor zvlášť.
V prípade nejasností nás prosím kontaktujte; sekretariát – 055 789 47 17.