platby

 

PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV SPOJENÝCH SO ŠTÚDIOM (ŠKOLNÉ)
__________________________________________________________________

  • PODMIENKY UHRÁDZANIA PRÍSPEVKU
    úhrada školného_podmienky_ 2019_2020

    – Rodič / plnoletý žiak školy si sám volí v akej frekvencii bude školné uhrádzať (jednomesačná, dvojmesačná, polročná alebo ročná splátka).
    – Upozorňujeme rodičov a žiakov, že ak pri úhradách školného nezadávajú špecifický symbol (obdobie, za ktoré sa platí úhrada školného), automaticky priraďujeme odoslanú platbu na najbližšie neuhradené mesiace (neuhradený mesiac).

  • VÝŠKA MESAČNÉHO PRÍSPEVKU
    mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov

 

V prípade nejasností nás prosím kontaktujte; sekretariát – +421 905 252 003.