platby

 

PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV SPOJENÝCH SO ŠTÚDIOM (ŠKOLNÉ)
__________________________________________________________________

PODMIENKY UHRÁDZANIA PRÍSPEVKU
úhrada školného_podmienky_ 2019_2020

VÝŠKA MESAČNÉHO PRÍSPEVKU
mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov

1. Rodič / plnoletý žiak školy si sám volí v akej frekvencii bude školné uhrádzať (jednomesačná, dvojmesačná, polročná alebo ročná splátka).

2. Upozorňujeme rodičov a žiakov, že ak pri úhradách školného nezadávajú špecifický symbol (obdobie, za ktoré sa platí úhrada školného), automaticky priraďujeme odoslanú platbu na najbližšie neuhradené mesiace (neuhradený mesiac).

V prípade nejasností nás prosím kontaktujte; sekretariát – +421 905 252 003.