Rada školy

Rada školy podľa § 24 Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve je samostatný iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.

RADA ŠKOLY:

Mgr. Jana Kuková│predseda; zástupca rodičov

Monika Kriváková│podpredseda; zástupca rodičov

Ing. Roksolana Ščuroková, PhD.│zástupca rodičov; zástupca MÚ MČ Košice-sídlisko KVP

Zuzana Sitárová│zástupca rodičov

Mgr. Peter Stripaj│zástupca pedagogických zamestnancov

Liana Prítoková, DiS.art│zástupca pedagogických zamestnancov

Ing. Eva Porubská│ ekonóm školy, zástupca nepedagogických zamestnancov