VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV TALENTOVÝCH SKÚŠOK │ prijatí uchádzači – podrobnosti k zápisu.

„Ďakujeme všetkým uchádzačom ako aj ich rodinným príslušníkom za účasť na prijímacích talentových skúškach v našej škole. Prijatým uchádzačom blahoželáme a tešíme sa na nadchádzajúce spoločné aktivity.“

Na základe rozhodnutia riaditeľky Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana a prijímacej komisie určenej pre  prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2020/2021 boli po splnení podmienok prijímacieho konania prijatí na štúdium nasledujúci uchádzači:

ZOZNAM UCHÁDZAČOV PRIJATÝCH NA ŠTÚDIUM V ŠK. ROKU 2020/2021
ZOZNAM prijatých uchádzačov pre šk. rok 2020_2021 PODROBNOSTI K ZÁPISU PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

Zápis prijatých uchádzačov prebehne dňa 8. septembra 2019 (utorok)
v čase od 09.00 h do 11.00 h  a od 13.00 h do 18.00 h na sekretariáte Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice – sídlisko KVP.

Ak bolo Vaše dieťa alebo plnoletý uchádzač prijaté (-ý) na štúdium v školskom roku 2020/2021 (je uvedený/-á) v zozname prijatých uchádzačov), postupujte nasledovne:

 1. Vypíšte a podpíšte Prihlášku na štúdiumTýka sa to iba zákonných zástupcov uchádzačov a plnoletých uchádzačov prijatých na štúdium, ktorí sa na talentové skúšky neprihlasovali elektronicky!
  Zákonný zástupca, ktorý prihlásil svoje dieťa na talentovky elektronicky, vytlačí si a podpíše túto prihlášku a donesie ju na zápis.
 2. Vypíšte a podpíšte Súhlas dotknutej osoby. 
 3. Vypíšte a podpíšte Čestné vyhlásenie pre zber údajov.
  Tlačivo slúži ako podklad na započítanie žiaka do zberu údajov v súlade s § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z.. Čestné vyhlásenie pre zber údajov môže poskytnúť zákonný zástupca žiaka a plnoletý žiak do veku 25 rokov v príslušnom školskom roku iba jednej základnej umeleckej škole!  V prípade neposkytnutia Čestného vyhlásenia pre zber údajov pre SZUŠ Vlada Urbana sa zvýši mesačné školné v zmysle smernice zriaďovateľa o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom.
 4. Vypíšte a podpíšte Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu pred začiatkom školského roka.
 5. Vypíšte a podpíšte Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
 6. Všetky tlačivá sú k dispozícii na stránke http://www.szuske.sk/tlaciva-na-stiahnutie/.
 7. Vyplnenú a podpísanú dokumentáciu doručte osobne do SZUŠ Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice na sekretariát školy (číslo dverí 3 – vstup z administratívnej časti budovy – ako na talentovky).
 8. K dokumentácii je potrebné doniesť fotokópiu rodného listu prijatého uchádzača a uhradiť zápisné vo výške 5,00 EUR.Uchádzač prijatý na štúdium tanečného, hudobného alebo výtvarného odboru, ktorý navštevoval niektorý z umeleckých odborov na inej umeleckej škole predloží pri zápise fotokópie všetkých ročníkových vysvedčení z príslušného študijného odboru.
 9. Podmienkou nástupu na štúdium je absolvovanie zápisu a prevzatie Rozhodnutia o prijatí na štúdium.
 10. Prosíme rodičov, aby sa zápisu zúčastnil iba jeden zákonný zástupca. Prítomnosť prijatého žiaka nie je pri zápise potrebná. Plnoletý žiak školy sa zápisu zúčastní osobne. Rešpektujte prosím pri zápise primerané odstupy a používanie rúšok.

Vyučovanie v SZUŠ Vlada Urbana je upravené takto:

TANEČNÝ ODBOR: vyučovanie začína v obmedzenom režime od 7. septembra 2020 do 14. septembra 2020 vo vonkajších priestoroch školy. Po 14. septembri 2020 sa vyučovanie presunie na tanečné sály.

HUDOBNÝ ODBOR: výučba na nástroj a spev (individuálne vyučovanie) prebieha od 7. septembra 2020 vo vnútorných priestoroch školy.
Hudobná náuka sa začína vyučovať od 14. septembra 2020.

VÝTVARNÝ ODBOR: vyučovanie začne od 14. septembra 2020.