Zahájenie školského roka 2020/2021.

OZNAM

Informácia pre zákonných zástupcov a plnoletých žiakov školy k  začiatku vyučovania v školskom roku 2020/2021:

V súvislosti s usmernením MŠVVaŠ SR a opatreniami školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 zákonný zástupca žiaka / plnoletý žiak predkladá triednemu učiteľovi vypísané a zákonným zástupcom / plnoletým žiakom podpísané tlačivá:

 1. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021
  Zdravotny-dotaznik-zákonný zástupca-pred začiatkom šk. roka
 2. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
  Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-o bezinfekčnosti

Pri vstupe do budovy Vás prosíme dodržiavať všetky hygienické opatrenia a Podmienky-vstupu-do-skoly.

 • Škola zahajuje vyučovanie dňom 7. septembra 2020 podľa rozvrhov zverejnených na stránke školy.
 • Do školy prichádza žiak v sprievode rodiča (zákonného zástupcu), prípadne s inou osobou žijúcou v spoločnej domácnosti alebo samostatne.
 • Žiak vstupuje do budovy školy už bez sprievodu zákonného zástupcu (zodpovednej osoby).
 • Zákonný zástupca žiaka prípravného štúdia tanečného odboru postupuje podľa pokynov, ktoré obdrží e-mailom.
 • POKYNY_Organizácia začiatku školského roka 2020_2021 upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v SZUŠ Vlada Urbana v období od 1. septembra 2020  vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR  pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných umeleckých školách pre školský rok 2020/2021Venujte prosím zvýšenú pozornosť poslednej časti s názvom „Špeciálne usmernenia pri otvorení školského roka 2020/2021“.

 

Po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 bude škola postupovať v zmysle prijatých opatrení MŠVVaŠ SR a pokynov ÚVZ SR.