VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV TALENTOVÝCH SKÚŠOK │ prijatí uchádzači – podrobnosti k zápisu.

„Ďakujeme všetkým uchádzačom ako aj ich rodinným príslušníkom za účasť na prijímacích talentových skúškach v našej škole. Prijatým uchádzačom blahoželáme a tešíme sa na nadchádzajúce spoločné aktivity.“


ZOZNAM UCHÁDZAČOV PRIJATÝCH NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM  ROKU 2019/2020
Na základe odporúčania prijímacej komisie určenej pre prijímacie talentové skúšky boli po splnení podmienok prijímacieho konania prijatí riaditeľkou školy na štúdium v školskom roku 2019/2020 nasledujúci uchádzači:
ZOZNAM
prijatých uchádzačov pre šk. rok 2019_2020

PODROBNOSTI K ZÁPISU
Ak bolo Vaše dieťa prijaté na štúdium v školskom roku 2019/2020 (je uvedené v zozname prijatých uchádzačov), postupujte podľa pokynov v nasledujúcom dokumente:
VYHLÁSENIE výsledkov a zápis 2019_2020 – informácia

Zápis prijatých uchádzačov prebehne v dňoch:

10. júna 2019 (pondelok) od 13.00 h do 18.00 h
11. júna 2019 (utorok) od 13.00 h do 18.00 h

na sekretariáte Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice – sídlisko KVP.

Dôležité:

Uchádzač prijatý na štúdium tanečného, hudobného alebo výtvarného odboru, ktorý v súčasnosti navštevuje, alebo navštevoval niektorý z týchto odborov na inej umeleckej škole predloží pri zápise fotokópie posledného ročníkového vysvedčenia z príslušného študijného odboru – v prípade, že bol prijatý na ten istý odbor (týka sa aj študentov prestupujúcich z inej ZUŠ).