Oznámenie │ výpisy za prvý polrok a polročné prázdniny

Za prvý polrok šk. roka 2018/2019 bude škola vydávať iba výpisy vysvedčení na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka, resp. plnoletého žiaka školy. Žiadosť je potrebné podať písomne najneskôr do 31.1.2019 vrátane. Touto cestou zároveň chceme požiadať zákonných zástupcov žiakov, aby žiadosť podávali naozaj len v nevyhnutných prípadoch, ako je napr. prestup na inú školu a pod. Z dôvodu administrácie tlače vysvedčení musí byť žiadosť prijatá v období od 28. januára 2019 do 31. januára 2019 vrátane.

V posledný vyučovací deň šk. roka 2018/2019 vydá škola žiakom vysvedčenie, ktoré bude obsahovať hodnotenie a klasifikáciu prospechu za oba polroky príslušného školského roka.

Polročné prázdniny: 1. februára 2019 (piatok)

Posledný vyučovací deň pred prázdninami je štvrtok 31. január 2019. Vyučovanie opäť začne po prázdninách v pondelok 4. februára 2019.