VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV DOPLNKOVÝCH PRIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH SKÚŠOK │prijatí uchádzači

Vážení rodičia a uchádzači o štúdium na našej škole,

na základe rozhodnutia riaditeľky Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana a prijímacej komisie určenej pre doplnkové prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2018/2019 boli po splnení podmienok prijímacieho konania prijatí na štúdium nasledujúci uchádzači:

ZOZNAM UCHÁDZAČOV PRIJATÝCH NA ŠTÚDIUM V ŠK. ROKU 2018/2019
DTPS_zoznam prijatých uchádzačov pre šk. rok 2018_2019

PODROBNOSTI K ZÁPISU PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV V ŠK. ROKU 2018/2019

Zápis prijatých uchádzačov prebehne dňa 10. septembra 2018 (pondelok)
v čase od 10.00 h do 18.00 h na sekretariáte Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice – sídlisko KVP.

Ak bolo Vaše dieťa alebo plnoletý uchádzač prijaté (-ý) na štúdium v školskom roku 2018/2019 (je uvedené (-ý)) v zozname prijatých uchádzačov), postupujte nasledovne:

  1. Vypíšte a podpíšte Prihlášku na štúdium; stiahnite si ju a vyplňte na stránke http://www.szuske.sk/tlaciva-na-stiahnutieTýka sa to iba zákonných zástupcov uchádzačov a plnoletých uchádzačov prijatých na štúdium, ktorí sa na talentové skúšky neprihlasovali elektronicky!
  1. Vypíšte a podpíšte Súhlas dotknutej osoby; stiahnite si ho a vyplňte na stránke http://www.szuske.sk/tlaciva-na-stiahnutie/
  2. Vypíšte a podpíšte Čestné vyhlásenie pre zber údajovstiahnite si ho a vyplňte na stránke http://www.szuske.sk/tlaciva-na-stiahnutie/
    Tlačivo slúži ako podklad na započítanie žiaka do zberu údajov v súlade s § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z..Čestné vyhlásenie pre zber údajov môže poskytnúť zákonný zástupca žiaka a plnoletý žiak do veku 25 rokov v príslušnom školskom roku iba jednej základnej umeleckej škole!  V prípade neposkytnutia Čestného vyhlásenia pre zber údajov pre SZUŠ Vlada Urbana sa zvýši mesačné školné v zmysle nariadenia zriaďovateľa o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom.
  3. Vyplnenú a podpísanú dokumentáciu doručte osobne do SZUŠ Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice na sekretariát školy (číslo dverí 3 – vstup z administratívnej časti budovy – ako na talentovky).
  4. K dokumentácii je potrebné doniesť fotokópiu rodného listu prijatého uchádzača a uhradiť zápisné vo výške 5,00 EUR.
  5. Uchádzač prijatý na štúdium tanečného, hudobného alebo výtvarného odboru, ktorý v súčasnosti navštevuje, alebo navštevoval niektorý z umeleckých odborov na inej umeleckej škole predloží pri zápise fotokópie všetkých ročníkových vysvedčení z príslušného študijného odboru.
  6. Podmienkou nástupu na štúdium je absolvovanie zápisu a prevzatie Rozhodnutia o prijatí na štúdium. Pri zápise nie je potrebná účasť neplnoletého uchádzača.