ZAČIATOK VYUČOVANIA V ŠK. ROKU 2018/2019 │informácia, rozvrhy

Milí rodičia a žiaci,

dovoľte nám privítať Vás na prahu nového školského roka 2018/2019 a zaželať Vám veľa zdravia, trpezlivosti, vytrvalosti ale predovšetkým veľa radosti z tanca, hudby a maľovania. Dúfame, že aj tento školský rok prinesie nové výzvy a splní Vaše očakávania.

A teraz niečo k jednotlivým odborom …

 • TANEČNÝ ODBOR
  vyučovanie začne v týždni od 10. septembra 2018 podľa rozvrhov pre jednotlivé ročníky tanec_rozvrh_2018_2019

Pokyny pre priebeh vyučovania, vstup do budovy, oblečenie a obutie žiakov tanečného odboru budú zaslané e-mailom.

 • HUDOBNÝ ODBOR
  vyučovanie začne v týždni od 10. septembra 2018.
  Vyučovanie hudobnej náuky bude prebiehať podľa podľa rozvrhov pre jednotlivé ročníky hudobná náuka_rozvrh _2018_2019

Dňa 6. septembra 2018 budú v čase od 14:00 hod do 17:00 hod k dispozícii pedagógovia hudobného odboru. Týka sa to predovšetkým novoprijatých žiakov. Rodič (zákonný zástupca žiaka) si príde dohodnúť dni a časy pre individuálne vyučovanie žiaka (hra na nástroj, spev) k pedagógovi svojho dieťaťa
podľa zaradenia žiakov k pedagógom podľa nástroja alebo spevu_2018_2019

Vstup do budovy: Vchod číslo III (z dvora); zvoniť na zvonček číslo 10 – zborovňa)

Dohovory s ostatnými žiakmi ohľadom individuálnej výučby prebehnú hlavne telefonicky – pedagóg bude kontaktovať rodiča (žiaka), prípadne rodič (žiak) môže kontaktovať pedagóga, ak má k dispozícii telefonický kontakt..

 • VÝTVARNÝ ODBOR
  vyučovanie začne v týždni od 10. septembra 2018.

Prosíme všetkých rodičov žiakov výtvarného odboru aby prišli 10. septembra 2018 v čase od 14.00 hod. do priestorov školy. V uvedený deň si dohodnete čas, kedy bude prebiehať výučba Vášho dieťaťa. Upozorňujeme Vás, že vyučovanie bude prebiehať pre všetky ročníky iba v pondelok na základe času dohodnutého s rodičom.

Vstup do budovy: Vchod číslo II (z dvora); zvoniť na zvonček číslo 6 – učebňa výtvarnej výchovy)

 

PLATBA ŠKOLNÉHO:

Školné v školskom roku 2017/2018 bude prebiehať na základe prideleného variabilného symbolu žiaka.

Zákonný zástupca žiaka (plnoletý žiak školy) obdrží e-mailom informáciu o sume a spôsobe platby ako aj variabilný symbol žiaka najneskôr začiatkom októbra 2018. Podmienky úhrad školného si môžete prečítať tu: http://www.szuske.sk/platby/