VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV TALENTOVÝCH SKÚŠOK │ prijatí uchádzači – podrobnosti k zápisu.

„Ďakujeme všetkým uchádzačom za účasť na prijímacích talentových skúškach. Prijatým uchádzačom blahoželáme a tešíme sa na nadchádzajúce spoločné aktivity.“

Na základe odporúčania prijímacej komisie určenej pre prijímacie talentové skúšky boli po splnení podmienok prijímacieho konania prijatí riaditeľkou školy na štúdium v školskom roku 2018/2019 nasledujúci uchádzači:

ZOZNAM UCHÁDZAČOV PRIJATÝCH NA ŠTÚDIUM V ŠK. ROKU 2018/2019
zoznam prijatých uchádzačov pre šk. rok 2018_2019

PODROBNOSTI K ZÁPISU PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV V ŠK. ROKU 2018/2019
Zápis prijatých uchádzačov prebehne v dňoch:

14. júna 2018 (štvrtok) v čase od 10.00 h do 18.00 h
15. júna 2017 (piatok) v čase od 10.00 h do 16.00 h

na sekretariáte Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice – sídlisko KVP.

Ak bolo Vaše dieťa prijaté na štúdium v šk. roku 2018/2019 (je uvedené v zozname prijatých uchádzačov), postupujte nasledovne: 

 1. Vyplňte prosím elektronicky prihlášku na štúdium. Kliknutím na odkaz elektronická prihláška zobrazíte prihlášku do ZUŠ.
  Prosíme, aby ste pred vyplnením prihlášky klikli na slovenskú vlajku vpravo hore. Následne sa Vám ako predvolená zobrazí Súkromná ZUŠ Vlada Urbana.Po vyplnení formulár odošlite (tlačidlo Odoslať prihlášku). Vyplnenú a podpísanú prihlášku vytlačte a prineste k zápisu. Keďže prijímacie skúšky už prebehli, bude slúžiť táto prihláška iba na vloženie osobných údajov Vášho dieťaťa do elektronickej evidencie žiakov školy – IZUŠ.
  Dôležité upozornenie: elektronicky vyplniť a odoslať prihlášku môžete najneskôr do pondelka 11. júna 2018 (vrátane).
 2. Ak nestihnete poslať prihlášku na štúdium elektronicky, môžete si ju stiahnuť a vyplniť na stránke http://www.szuske.sk/tlaciva-na-stiahnutie/
  Takto vyplnenú a podpísanú prihlášku vytlačíte a prinesiete k zápisu.
 3. Vypíšte a podpíšte Súhlas dotknutej osoby; stiahnite si ho a vyplňte na stránke http://www.szuske.sk/tlaciva-na-stiahnutie/
 4. Vypíšte a podpíšte Čestné vyhlásenie pre zber údajov; stiahnite si ho a vyplňte na stránke http://www.szuske.sk/tlaciva-na-stiahnutie/
  Tlačivo slúži ako podklad na započítanie žiaka do zberu údajov v súlade s § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z..
  Čestné vyhlásenie pre zber údajov môže poskytnúť zákonný zástupca žiaka v príslušnom školskom roku iba jednej základnej umeleckej škole!  V prípade neposkytnutia čestného vyhlásenia pre zber údajov pre SZUŠ Vlada Urbana sa zvýši mesačné školné v zmysle nariadenia zriaďovateľa o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom.
 5. Vyplnenú a podpísanú dokumentáciu doručte osobne do SZUŠ Vlada Urbana, Starozagorská 10, Košice na sekretariát školy (číslo dverí 3 – vstup z administratívnej časti budovy – ako na talentovky).
 6. K dokumentácii je potrebné doniesť fotokópiu rodného listu prijatého uchádzača a uhradiť zápisné vo výške 5,00 EUR.
 7. Uchádzač prijatý na štúdium tanečného, hudobného alebo výtvarného odboru, ktorý v súčasnosti navštevuje, alebo navštevoval niektorý z týchto odborov na inej umeleckej škole predloží pri zápise fotokópie všetkých ročníkových vysvedčení z príslušného študijného odboru.
 8. Podmienkou nástupu na štúdium je absolvovanie zápisu a prevzatie Rozhodnutia o prijatí na štúdium. Pri zápise nie je potrebná účasť neplnoletého uchádzača.