ZAČIATOK VYUČOVANIA V ŠK. ROKU 2017/2018 │informácia, rozvrhy

Ctení rodičia, šikovní naši žiaci,

na prahu nového školského roka 2017/2018 Vám chceme popriať veľa zdravia, trpezlivosti, vytrvalosti a umeleckých úspechov. Po prázdninách sa na Vás teší tím pedagógov školy s pripravenými plánmi, projektami a cieľmi v súlade so štátnym vzdelávacím programom, koncepciou školy a možno aj Vašimi očakávaniami. Tak nech sa nám spolu darí.

A teraz niečo k jednotlivým odborom …

TANEČNÝ ODBOR

vyučovanie začne v týždni od 11. septembra 2017 podľa rozvrhov pre jednotlivé ročníky TANEČNÝ ODBOR_2017_2018.

Pokyny pre priebeh vyučovania, vstup do budovy, oblečenie a obutie žiakov tanečného odboru budú zaslané e-mailom.

 

HUDOBNÝ ODBOR

vyučovanie začne v týždni od 11. septembra 2017.

Vyučovanie hudobnej náuky bude prebiehať podľa zaradenia žiakov do skupín hudobnej náuky ZARADENIE ŽIAKOV DO SKUPÍN_HN.

Dňa 4. septembra 2017 budú v čase od 11:00 hod do 17:00 hod k dispozícii pedagógovia hudobného odboru. Rodič (zákonný zástupca žiaka) si príde dohodnúť dni a časy pre individuálne vyučovanie žiaka (hra na nástroj, spev) k pedagógovi svojho dieťaťa ZARADENIE ŽIAKOV K PEDAGÓGOM_NÁSTROJ

Vstup do budovy: Vchod číslo III (z dvora); zvoniť na zvonček číslo 10 – zborovňa)

 

VÝTVARNÝ ODBOR

vyučovanie začne v týždni od 11. septembra 2017.

Vyučovanie bude prebiehať pre všetky ročníky iba v pondelok na základe času dohodnutého s rodičom. Rodič (zákonný zástupca) žiaka bude kontaktovaný pedagógom výtvarného odboru telefonicky alebo e-mailom.

Vstup do budovy: Vchod číslo II (z dvora); zvoniť na zvonček číslo 6 – učebňa výtvarnej výchovy)

 

PLATBA ŠKOLNÉHO:

Školné v školskom roku 2017/2018 bude prebiehať na základe prideleného variabilného symbolu žiaka.

Zákonný zástupca žiaka (plnoletý žiak školy) obdrží e-mailom informáciu o sume a spôsobe platby ako aj variabilný symbol žiaka najneskôr do konca septembra 2017.