OZNÁMENIE │vysvedčenia za prvý polrok a polročné prázdniny

Vysvedčenie za prvý polrok šk. roka 2016/2017 bude škola vydávať iba na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka. Žiadosť je potrebné podať písomne najneskôr do 31.1.2017 vrátane. Žiadosť nie je možné poslať elektronickou poštou. Vysvedčenie za 1. polrok bude vydané na tlačive so štátnym znakom a sériovým číslom. Touto cestou zároveň chceme požiadať zákonných zástupcov žiakov, aby žiadosť podávali naozaj len v nevyhnutných prípadoch, ako je napr. prestup na inú školu a pod. Z dôvodu administrácie tlače vysvedčení musí byť žiadosť prijatá v období od 26. januára 2017 do 31. januára 2017 vrátane.

V posledný vyučovací deň šk. roka 2016/2017 vydá škola žiakom vysvedčenie, ktoré bude obsahovať hodnotenie a klasifikáciu prospechu za oba polroky príslušného školského roka.

Polročné prázdniny: 3. februára 2017 (piatok)